Aktualności

Poprawki dotyczące Polskiego Ładu w projekcie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Poprawki dotyczące Polskiego Ładu w projekcie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Prawo holdingowe

O nowelizacji polskiej ustawy Kodeks Spółek Handlowych, wprowadzającej tzw. „prawo holdingowe” wspominaliśmy już w naszych wcześniejszych wpisach. Przepisy te mają na celu zwiększenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności rad nadzorczych, a ponadto regulują kwestię kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadzają m.in. obowiązek lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej.

Poprawki do polskiego ładu

Natomiast zgłoszone przez posłów polskiego Sejmu w dniu 8 lutego 2022 roku w II czytaniu poprawki w większości dotyczą przepisów ustaw innych niż Kodeks Spółek Handlowych. Łatwo zauważyć, że celem tych poprawek jest „naprawienie” przepisów wprowadzonych w związku z nowym programem rządowym „Polski Ład”, a zatem materii nie odnoszącej się do prawa spółek.

Roczna podstawa wymiaru składki

Na przykład, zmieniono brzmienie przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku, wprowadzającego zasadę ustalania rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą. Zgodnie z uchwalonym przepisem, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Także przy określeniu dochodów dla celów ustalania składki zdrowotnej uwzględniane będą tzw. różnice remanentowe, a dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wejście w życie nowych przepisów

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Te poprawki oraz fakt, że zostały one wprowadzone do projektu ustawy dopiero w trakcie II czytania spotkały się z krytyką środowiska prawniczego, przedstawiciele którego zarzucili autorom tych poprawek m.in. naruszenie zasad techniki legislacyjnej, ponieważ te dodatkowe przepisy nie są związane z prawem holdingowym ani nawet z prawem spółek, a to przecież było głównym przedmiotem uchwalanego projektu.

Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu.Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa