Aktualności

Poprawiony projekt nowelizacji Ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Poprawiony projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego ma wkrótce trafić do Sejmu

Dnia 25 maja2017 roku  projekt ustawy o zmianie Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw został przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów. W przypadku pozytywnej opinii projektu trafi on do Sejmu.

W porównaniu do poprzedniej redakcji projektu, niektóre jego przepisy uległy zmianie, np.:

  • z zakresu sektorów produktów rolnych wobec których wymaga się zawarcia umów zostaną wyłączone produkty, których produkcja jest niszowa albo nie występuje w Polsce, o małym potencjale produkcji albo sprzedaż której w ponad 90% realizowana jest w ramach sprzedaży bezpośredniej (ryż, susz paszowy, nasiona, oliwa z oliwek, banany, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, jedwabniki, produkty pszczele),
  • zgodnie z proponowaną definicją pojęcia „producent”, zawarcie pisemnej umowy na dostarczenie produktów rolnych będzie  obowiązywało tylko wtedy, kiedy jedną ze stron będzie rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zakres wyłączeń przedmiotowych ustawy proponuje się rozszerzyć o dostawy bezpośrednie, które odnoszą się do produktów pochodzenia roślinnego wprowadzanych na rynek w małych ilościach, oraz rolniczy handel detaliczny (w ramach którego zbywane są produkty rolne, surowce pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, w określonych limitach),
  • planuje się wyłączenie spod przepisów producentów będących członkami spółdzielni, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, organizacji producentów w przypadku dokonania przez producentów transakcji z tymi grupami  lub organizacjami pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie przez statuty lub umowy tych grup/organizacji,
  • zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1a art. 38 oprócz formy pisemnej umowy na dostarczanie produktów rolnych dopuszcza się formę dokumentową lub elektroniczną,
  • ustalono obowiązek przechowywania umów na dostarczanie produktów rolnych przez okres 2 lat od momentu realizacji ostatniej dostawy zgodnie z tą umową,
  • wprowadzono zróżnicowanie wysokości kar za zawarcie umowy wadliwej, tj. niezawierającej wymaganych w Rozporządzeniu nr 1308/2013 elementów, w zależności od stopnia winy. W przypadku gdy umowa nie spełnia więcej niż jeden warunek, kary pieniężne podlegają zsumowaniu, z tym, że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5% zapłaty za produkty nabyte na podstawie umowy wadliwej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa