Aktualności

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, które jest uregulowane w Ustawie z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne. Ten rodzaj procedury pozwala na ochronę interesów zarówno wierzycieli jak i dłużnika. Wierzyciele są w stanie uzyskać swoje wierzytelności podczas gdy dłużnik może prowadzić swoją działalność gospodarczą. Tego typu procedura ma zastosowanie, gdy istnieje szansa, aby uniknąć bankructwa lub likwidacji majątku dłużnika. Należy mieć jednak na uwadze, że procedura ta jest ściśle regulowana przez przepisy w/w ustawy.

Postępowanie sanacyjne obejmuje czynności prawne i faktyczne, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie jego zdolności do wykonywania wywiązywania się z zaległych i bieżących zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed postępowaniem egzekucyjnym.

Wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego

Wniosek powinien być złożony bezpośrednio do wydziału gospodarczego właściwego dla siedziby dłużnika sądu powszechnego. Po zbadaniu wniosku, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Skutkiem tego postanowienia jest pozbawienie dłużnika możności zarządzania swoim majątkiem, który od tej chwili staje się masą sanacyjną. Jednocześnie, sędzia-komisarz w tym samym postanowieniu wyznacza zarządcę masy sanacyjnej. Jednakże, w niektórych przypadkach jeżeli dłużnik zapewni gwarancję prawidłowego wykonywania zarządu nad masą sanacyjną, sąd może zezwolić mu na zarządzanie jej częścią lub nawet całością w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu.

Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego

Zarządca masy sanacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania sanacyjnego. W tym samym czasie zarządca musi przedstawić także plan restrukturyzacyjny. Taki plan powinien być opracowany we współpracy z dłużnikiem. W niektórych uzasadnionych przypadkach termin 30 dni może być wydłużony do trzech miesięcy przez sędziego-komisarza. Jeśli zarządca i dłużnik nie mogą dojść do porozumienia w odniesieniu do planu restrukturyzacyjnego, zarządca przedkłada sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny wraz z dołączonymi zastrzeżeniami dłużnika. Następnie sędzia-komisarz bada plan i po uzyskaniu opinii Rady Wierzycieli zatwierdza go. Jednocześnie, sędzia-komisarz może zakazać wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym oraz nakazać realizację innych działań, kierując się celami postępowania sanacyjnego i ochroną słusznych praw wierzycieli oraz osób trzecich niebędących uczestnikami postępowania.

Główne skutki wszczęcia postępowania sanacyjnego

Niezależnie od powyższego, główną cechą otwarcia postępowania sanacyjnego jako takiego, jest to, że dłużnik zostaje pozbawiony zarządu nad całym swoim majątkiem. Dłużnik zobowiązany jest do złożenia wszelkich wyjaśnień i dokumentów związanych z jego działalnością gospodarczą sędziemu-komisarzowi oraz zarządcy masy sanacyjnej. Ponadto otwarcie postępowania sanacyjnego skutkuje wygaśnięciem prokury. Zarządca (za zgodą sędziego-komisarza) może odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające z tej umowy jest świadczeniem niepodzielnym.

Należy także zauważyć, że pomimo otwarcia postępowania sanacyjnego wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń w odrębnych postępowaniach (np. w postępowaniu arbitrażowym). Nie może on jednak prowadzić egzekucji przeciwko dłużnikowi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania sanacyjnego, zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiemadwokatem Michałem Dudkowiakiem — specjalizującym się m. in. w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa