Aktualności

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

31.12.2016

| Piotr Putyra

Wejście w życie przepisów ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Dnia 10 stycznia 2017 roku wejdzie w życie Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nowe przepisy mają w założeniu znacznie uprościć rozwiązywanie konfliktów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Głównym celem ustawy jest rozpowszechnienie modelu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADRang. alterantive dispute resolution), który jest znacznie szybszy i tańszy w porównaniu z prowadzeniem tradycyjnego procesu sądowego.

Podmioty objęte nowymi przepisami

Przepisy ustawy będą mieć zastosowanie do rozwiązywania sporów  konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania na Polski lub innego państwa członkowskiego UE a przedsiębiorcą  mającym siedzibę  na terytorium RP. Ustawa będzie mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pomocą sklepów stacjonarnych i internetowych, a także do przedsiębiorców świadczących pozostałe usługi.

Istota pozasądowego rozstrzygania sporów

Postępowanie pozasądowe ma na celu przede wszystkim szybkie i skuteczne wypracowanie rozwiązania sporu na linii konsumentprzedsiębiorca. W pierwszej kolejności nacisk kładziony jest na umożliwienie zajęcia stronom maksymalnie zbliżonych do siebie stanowisk. Kolejnym etapem jest przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Ostatnia faza postępowania to rozstrzygnięcie sporu przez podmiot uprawniony i narzucenie stronom jego rozwiązania.

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania pozasądowego będą:

  • podmioty niepubliczne utworzone przez przedsiębiorców prowadzących działalność w danej branży,
  • podmioty publiczne działające w ramach struktur urzędów sprawujących nadzór nad danymi sektorami gospodarki (m. in. Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego etc.),
  • Inspekcję Handlową, która będzie kompetentna do rozstrzygania spraw nie będących w kompetencjach poszczególnych organów regulacyjnych.

Obowiązki przedsiębiorców na tle przepisów nowej ustawy

Każdy przedsiębiorca, który jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego modelu rozwiązywania sporów lub z własnej woli chce z takiego modelu skorzystać, musi poinformować konsumentów o właściwym podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania. Informacja ta powinna zostać ujawniona na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz we wzorcach umów zawieranych z konsumentami jeśli przedsiębiorca takie stosuje. W takich przypadkach wejście w życie przepisów nowej ustawy pociąga za sobą konieczność zmiany wzorca umowy.

Jednakże, niezależnie od powyższego w przypadku gdy po wniesieniu reklamacji przez konsumenta spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca zawsze musi udzielić informacji czy wyraża chęć skorzystania z modelu pozasądowego rozwiązywania sporu, czy też możliwość tą wyklucza.

Brak złożenia takiego oświadczenia uznawany jest za zgodę przedsiębiorcy na przeprowadzenie postępowania pozasądowego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się więcej o swoich obowiązkach oraz możliwościach związanych z pozasądowym modelem rozwiązywania sporów, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami (adwokatami) specjalizującymi się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Zapraszamy również do zapoznania się z praktyką sporów sądowych i arbitrażowych naszej Kancelarii.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa