Aktualności

Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o.

Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o.

Podstawy uchylenia uchwały wspólników spółki z o.o. przez sąd

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być uchylona przez sąd, jeżeli:

  1. jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, oraz
  2. godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Przez dobre obyczaje rozumie się przyzwoite postępowanie, które uwzględnia w odpowiednim stopniu różne interesy służące wszystkim w spółce. Pojęcie dobrych obyczajów  odnosi się do uczciwości kupieckiej skierowanej na zewnątrz funkcjonowania spółki (w stosunku do innych uczestników obrotu gospodarczego), jak również do stosunków wewnętrznych w spółce, w tym relacji pomiędzy wspólnikami.

W orzecznictwie przyjmuje się, że z reguły uchwała wspólników podjęta w celu lub z zamiarem pokrzywdzenia wspólnika mniejszościowego narusza obowiązującą w społeczeństwie normę moralną przejawiającą się obowiązkiem przyzwoitego zachowania się i tym samym jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Naruszeniem dobrych obyczajów będzie naruszenie zasad lojalności i uczciwości kupieckiej, których przestrzeganie przez wszystkich wspólników jest ich bezwzględnym obowiązkiem.

Sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi jest nadużywanie pozycji wspólnika większościowego w celu uzyskania nieproporcjonalnych korzyści osobistych kosztem majątku spółki lub majątków wspólników mniejszościowych.

Natomiast, uchwała wspólników godzi w interesy spółki, gdy powoduje uszczuplenie majątku, ogranicza zysk, uderza w dobre imię organów spółki, chroni interesy osób trzecich kosztem interesów spółki, bądź zagraża bytowi spółki.

Z kolei pokrzywdzenie wspólnika najczęściej polega na podejmowaniu uchwał, które są powzięte w interesie wspólników większościowych, a ich skutkiem jest wyrządzenie szkody albo pozbawienie korzyści wspólnika mniejszościowego.

Przykładem może być np. uchwała o zatrzymywaniu zysku w spółce i nieprzeznaczanie do wypłaty dywidendy, przy jednoczesnym przeznaczaniu go następnie na wypłatę premii członkom zarządu, którzy są wspólnikami większościowymi.

Krąg podmiotów upoważnionych do złożenia pozwu o uchylenie uchwały wspólników sp. z o.o.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom;

2) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

3) wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników;

4) wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;

5) w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Termin na złożenie pozwu

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o. należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Zabezpieczenie powództwa

Pozew o uchylenie uchwały wspólników sp. z o.o. może być zabezpieczony w szczególności poprzez złożenie wniosku o zawieszenie postępowania rejestrowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku podjęcia przez wspólników spółki z o.o. uchwały, która jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami oraz godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, istnieje możliwość jej zaskarżenia do sądu w drodze powództwa o uchylenie uchwały.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa