Aktualności

PPK – jak się do nich przygotować?

PPK – jak się do nich przygotować?

W naszym artykule poświęconym Pracowniczym Planom Kapitałowym mogli Państwo uzyskać najważniejsze informacje o tym nowym, prywatnym systemie emerytalnym prowadzonym w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego.

Szczególnie istotną kwestią, która będzie poruszana w niniejszym artykule, jest wdrożenie PPK, a zatem czynności jakie musi wykonać pracodawca by prawidłowo przejść przez proces wdrażania.

Terminy dla poszczególnych pracodawców

Pierwszym krokiem w procesie wdrażania PPK jest weryfikacja stanu zatrudnienia, albowiem od ilości zatrudnianych pracowników zależy termin jaki ustawa wyznacza poszczególnym pracodawcom na wprowadzenie PPK. W zależności od ilości zatrudnianych pracowników, prawodawca wyznaczył następujące terminy:

  • do dnia 1 lipca 2019 r. – przy zatrudnieniu na dzień 31.12.2018 r. co najmniej 250 pracowników,
  • do dnia 1 stycznia 2020 r. – przy zatrudnieniu na dzień 30.06.2019 r. co najmniej 50 pracowników,
  • do dnia 1 lipca 2020 r. – przy zatrudnieniu na dzień 31.12.2019 co najmniej 20 pracowników,
  • do dnia 1 stycznia 2021 r. – termin dla pozostałych podmiotów obejmujący także podmioty z sektora finansów publicznych tj. sądy, urzędy, uczelnie i zakłady opieki zdrowotnej (tylko publiczne), ZUS etc.

Wydatki

W wyżej wspominanym artykule omówiono kwestię wyboru między PPK a PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) i warunkach jakie muszą być spełnione by pracodawca mógł takiego wyboru dokonać. Należy mieć na uwadze, iż w sytuacji, w której pracodawca będzie musiał (lub zechce jeśli będzie miał możliwość wyboru) wprowadzić PPK, wiązać się to będzie z koniecznością zaplanowania budżetu i uwzględnienia w nim zwiększonych kosztów. Przede wszystkim pracodawca musi pamiętać o obowiązkowych wpłatach w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracowników, a także o fakultatywnych wpłatach  w wysokości do 2,5 % wynagrodzenia. W ramach wydatków pracodawcy powinni przewidzieć także koszty administracyjno-organizacyjne jakie niesie ze sobą PPK np. koszt pracowników administracji, którzy będą odpowiedzialni za PPK.

Wybór podmiotu, który oferuje PPK.

Nowa ustawa jasno wskazuje jakie instytucje finansowe będą mogły oferować usługi w zakresie PPK. Na chwilę obecną pełna lista podmiotów, które będą świadczyć usługi w zakresie PPK, nie jest znana, nie mniej jednak pracodawca z pewnym wyprzedzeniem powinien przeanalizować oferty instytucji finansowych, które już są na rynku obecne. Oferty mają być dostępne na specjalne przygotowanym portalu, który ma zacząć działać w pierwszej połowie roku 2019.

Mając na uwadze treść art. 7 ust. 3 ustawy, pracodawca winien dokonać wyboru przede wszystkim na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Zgodnie z ust. 4 wzmiankowanego przepisu pracodawca powinien zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej, a w przypadku jej braku, opinii reprezentacji osób zatrudnionych.

Zawarcie umowy

Najpierw należy wskazać, iż ustawa wyróżnia umowę o zarządzanie PPK (rozdział 2 ustawy) oraz umowę o prowadzenie PPK (rozdział 3 ustawy). Umowa o zarządzanie poprzedza umowę o prowadzenie i zawierana jest w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Zawierana jest  nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16 ustawy. W art. 10 ustawy zawarto elementy jakie umowa o zarządzanie musi zawierać, np. strony umowy, warunki i tryb zawierania umów o prowadzenie PPK, warunki i terminy dokonywania wpłat na PPK, wysokość wpłat dodatkowych, etc. Należy wskazać, iż pracodawca powinien ustalić na tym etapie, którzy pracownicy w wieku 55-70 lat zadeklarowali chęć przystąpienia do PPK.

Zgodnie z art. 14 ustawy umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowa o prowadzenie zawiera dodatkowe i zindywidualizowane dane np. sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, sposób składania dyspozycji etc.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie wsparcia w zawieraniu umów PPK, a także w wprowadzaniu rozwiązań administracyjnych i komunikacyjnych w zakładach pracy celem prawidłowego i wydajnego wdrożenia PPK.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa