Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe – główne założenia

Pracownicze Plany Kapitałowe – główne założenia

Główne założenia Pracowniczego Planu Kapitałowego :

 • powszechny program systematycznego oszczędzania;
 • obowiązkowy dla podmiotu zatrudniającego, dobrowolny dla osoby zatrudnionej;
 • zaangażowanie pracowników w oszczędzanie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego podczas emerytury;
 • wypłata środków po osiągnięciu 60 roku życia;
 • wsparcie podmiotów zatrudniających przy gromadzeniu oszczędności przez osoby zatrudnione;
 • zwolnienia ZUS;
 • zgromadzone środki mają charakter prywatny;
 • możliwość wcześniejszej wypłaty w określonych sytuacjach;
 • współfinansowane z Funduszu Pracy.

Podmioty PPK

1. Podmiot zatrudniający :

 • pracodawca;
 • nakładca;
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych;
 • zleceniodawca.

Wdrożenie PPK nie dotyczy :

 • mikroprzedsiębiorców, o ile wszystkie osoby zatrudnione złożą deklaracje o rezygnacji dokonywania wpłat do PPK;
 • podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

​2. Osoba zatrudniona :

 • pracownik, z wyjątkiem pracowników:
  - przebywających na urlopach górniczych,
  przebywających na urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
  młodocianych, osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia;
 • członkowie rad nadzorczych;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług;

podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom : emerytalnemu i rentownym. 

3. Uczestnik PPK

Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, w imieniu ina rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

4. Podmiot zarządzający :

 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI);
 • Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE);
 • Pracownicze towarzystwo emerytalne;
 • Zakład ubezpieczeń.

Umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową, którą wybierze w uzgodnieniu z ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją osób zatrudnionych. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z jedną z następujących instytucji finansowych:

 • Fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • Fundusz emerytalny  zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne;
 • Zakład ubezpieczeń;

pod warunkiem, że została ona wpisana do ewidencji PPK.

Umowa o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej z osób zatrudnionych, która nie zrezygnowała z przystąpienia do PPK. Umowy o prowadzenie PPK zawierane są indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej z instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzenie PPK.

Terminy na zawarcie umów o zarządzanie oraz umów o prowadzenie PPK

Umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową, którą wybierze w uzgodnieniu z ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją osób zatrudnionych. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z jedną z następujących instytucji finansowych:

 • Fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • Fundusz emerytalny  zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne;
 • Zakład ubezpieczeń;

pod warunkiem, że została ona wpisana do ewidencji PPK.

Umowa o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej z osób zatrudnionych, która nie zrezygnowała z przystąpienia do PPK. Umowy o prowadzenie PPK zawierane są indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej z instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzenie PPK.

Terminy na zawarcie umów o zarządzanie oraz umów o prowadzenie PPK

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY CO NAJMNIEJ 250 OSÓB  (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) :

 • OBOWIĄZEK TWORZENIA PPK - 1 LIPCA 2019 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK - 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK - 12 LISTOPADA 2019 R.

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY CO NAJMNIEJ 50 OSÓB (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) :

 • OBOWIĄZEK TWORZENIA PPK - 1 STYCZNIA 2020 R.;
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK - 24 KWIETNIA 2020 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK - 11 MAJA 2020 R.

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY CO NAJMNIEJ 20 OSÓB (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.) :

 • OBOWIĄZEK TWORZENIA PPK -  1 LIPCA 2020 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK - 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK - 10 LISTOPADA 2020 R.

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY PONIŻEJ 20 OSÓB :

 • OBOWIĄZEK TWORZENIA PPK -  1 STYCZNIA 2021 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK - 23 KWIETNIA 2021 R.,
 • OSTATECZNY TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK - 10 MAJA 2021 R.

W najbliższych tygodniach będą się pojawiać kolejne artykuły na temat PPK – zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności Kancelarii. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa