Aktualności

Prawo administracyjne: Nowe regulacje w zakresie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Prawo administracyjne: Nowe regulacje w zakresie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Szykują się istotne zmiany dotyczące warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ustawodawca postanowił bowiem wprowadzić odgórne wymogi odnośnie zasad i terminów wydawania warunków przyłączenia celem usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Dotychczas kwestie związane z wydawaniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych powinien regulować regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalany przez radę gminy. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zawiera jednakże wytycznych dla gmin w powyższym zakresie, zatem każda gmina może odmiennie regulować zasady wydawania warunków. Sytuacja taka nie sprzyja przewidywalności procesu inwestycyjnego i stanowi znaczącą barierę dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanych.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje m.in.:

  1. określenie terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (21 dni dla domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz 45 dni dla pozostałych obiektów)
  2. wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za nieterminowe wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; organem uprawnionym do nałożenia kary będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody;
  3. zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłat z tytułu:
  • wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci, ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot,
  • dokonania odbioru przyłącza,
  • wpięcia przyłącza do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
  • wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo;
  1. ustalenie dwuletniego okresu ważności wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci;
  2. zakaz uzależniania dokonania odbioru przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne od uzyskania  pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane.

Uchwalone zmiany w przepisach nakładają na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek dostosowania dotychczasowej praktyki oraz stosowanych umów, regulaminów i taryf opłat do nowych regulacji prawnych, w szczególności do rezygnacji z pobierania niektórych opłat oraz przestrzegania ustawowych terminów wydawania warunków przyłącza. Z drugiej strony wprowadzone zmiany powinny polepszyć sytuację uczestników procesu budowlanego poprzez większą przewidywalność oraz przyspieszenie procesu wydawania warunków przyłącza. Ustawa nowelizująca czeka obecnie na podpis Prezydenta. Przewidziany okres vacatio legis wynosi 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu zapoznania się z ofertą doradztwa prawnego z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz prawa nieruchomości.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa