Aktualności

Prawo administracyjne: Uproszczenia w ustawie o cudzoziemcach

Prawo administracyjne: Uproszczenia w ustawie o cudzoziemcach

W IV kwartale 2020 Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez MSWiA (nr projektu: UD138).

Celem ustawodawcy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do najważniejszych zmian należy: 

a) rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu wynagrodzenia nie niższego niż określone w nowym rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy,

b) wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

c) poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

d) wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki;

e) wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jak również niezbędne uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom,

f) ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.

Jednym z celów projektowanych zmian jest poprawa i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących wdrożenia dyrektywy 2014/66/UE oraz wdrożenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C- 550/16 oraz C-133/19, C-136/19 i C-137/19.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa