Aktualności

Prawo administracyjne: Ważne zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prawo administracyjne: Ważne zmiany dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 25 lutego 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Celem przyjęcia nowelizacji jest poszerzenie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości w zakresie dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, która zgłaszała zastrzeżenia co do sposobu transpozycji przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.20011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Wśród najistotniejszych rozwiązań należy wymienić:

  1. wprowadzenie możliwości wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny,
  2. obowiązek zawieszenia postępowania w przedmiocie zezwolenia na inwestycję przez właściwy organ w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  3. przyznanie organizacjom ekologicznym prawa do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję oraz skargi do sądu administracyjnego, jeżeli zezwolenie było poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.


Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa