Aktualności

Prawo migracyjne: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ułatwienia dla beneficjentów programu „Poland. Business Harbour”

Prawo migracyjne: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ułatwienia dla beneficjentów programu „Poland. Business Harbour”

10 czerwca 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Wśród proponowanych przez rząd zmian, które mają wejść w życie już 1 września 2021 roku wskazany są także znaczne ułatwienia w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczym.

Według założeń projektodawcy ułatwienia obejmą osoby fizyczne (cudzoziemców), prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG jednocześnie będących uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie istnieje tylko jeden taki program, a mianowicie „Poland.Business Harbour”. Zatem proponowane zmiany mają dotyczyć tylko obywateli Białorusi, którzy uzyskali wizę w ramach tego programu i założyli jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji.

Autorzy projektu proponują wyłączyć zastosowanie wobec takich przedsiębiorców kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie spełnienia przez przedsiębiorcę jednego z poniższych wymogów:

  1. osiągnięcia w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym ten cudzoziemiec miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, lub
  2. zatrudnienia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, należącymi do kategorii wskazanych w ustawie (głownie chodzi o tych posiadających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE), lub
  3. wykazania, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w 1) lub 2) lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. Ten ostatni z wymogów najczęściej się sprowadza do przedstawienia wojewodowi rozpoznającemu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt biznesplanu.

W myśl autorów projektu te wymagania nie będą stosowane wobec wyżej opisanej kategorii cudzoziemców.

Jeżeli chodzi o stosowanie tego kryterium wobec pozostałych kategorii cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą, to niestety projekt ustawy nie przewiduje żadnych zmian, choć wydaje się, że te wymogi są zbyt rygorystyczne i nie pozwalają organowi na uwzględnienie ani charakteru prowadzonej działalności gospodarczej ani okoliczności zewnętrzne i warunki prowadzenia działalności, na które cudzoziemiec nie ma wpływu, jak np. obecna sytuacja pandemiczna.

Zachęcamy przedsiębiorców polskich i zagranicznych do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii w kwestiach migracyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa