Aktualności

Planowane zmiany w prawie pracy w 2022 – cz. 2

Planowane zmiany w prawie pracy w 2022 – cz. 2

Nasi eksperci od prawa pracy odnotowują, iż obecnie w Sejmie toczą się następujące prace nad potencjalnymi zmianami Kodeksu pracy:

Dyrektywa „work-life balance”

Dnia 20 czerwca 2019 roku Parlament Europejski i Rada (UE) przyjęły Dyrektywę nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. Dyrektywę „work-life balance”) mającą na celu realizację zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami, zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy i elastyczną organizację pracy. Wszystkie kraje członkowskie muszą wprowadzić regulacje prawne zawarte w Dyrektywie do dnia 2 sierpnia 2022 roku.

Wspomniana Dyrektywa zakłada zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego przyznając każdemu z rodziców prawo do dwumiesięcznego urlopu z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka, którego nie można przenosić. W praktyce oznacza to, iż ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu, które mogą wykorzystać do 8 roku życia dziecka i które w razie niewykorzystania przepadną.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez Dyrektywę jest wydłużenie urlopu opiekuńczego do 5 dni i rozszerzenie możliwości wzięcia owego urlopu również z powodu opieki nad innymi członkami rodziny (matką, ojcem, małżonkiem lub partnerem pozostającym w związku partnerskim – o ile prawo danego państwa dopuszcza związki partnerskie). Obecnie przepisy polskiego prawa pracy przyznają rodzicom 2 dni urlopu opiekuńczego, który wykorzystać można wyłącznie do opieki nad dzieckiem.

Praca zdalna

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej zakłada wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej oraz uregulowania obowiązków pracodawcy i pracownika w tym zakresie. Zgodnie z założeniami pracę zdalną będzie można uzgodnić albo już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia (forma pisemna nie będzie wymagana). Co więcej polski pracodawca, w szczególnych przypadkach - tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe, będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi. Specjaliści od prawa pracy z naszej Kancelarii zwracają jednak uwagę, iż pracownik będzie musiał złożyć oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie, bezpośrednio przed wydaniem polecenia.

Kontrola szczepień pracowników

Zgodnie z projektem ustawy, który pojawił się 14 grudnia 2021 roku, pracodawca w Polsce będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Z tego obowiązku mają zostać zwolnione osoby, które przedstawią pracodawcy informację o przebyciu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. W przypadku, gdy pracownik odmówi podania w/w informacji pracodawca będzie miał możliwość m. in. polecić wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie czy powierzyć innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe. Istotnym jest, że pracodawca nie będzie mógł takiego pracownika zwolnić.

Kontrola trzeźwości pracowników

Trwają również prace nad nowelizacją polskiego Kodeksu pracy oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie umożliwiającym pracodawcy stosowanie szerszej niż dotychczas kontroli pracowników pod kątem trzeźwości, czy na obecności środków psychoaktywnych. O tej kwestii specjaliści prawa pracy naszej kancelarii pisali w artykule z dnia 10 grudnia 2021 roku -  https://www.dudkowiak.pl/blog/prawo-pracy-kontrole-pracownik%C3%B3w-%E2%80%93-zmiany-w-kodeksie-pracy.html .

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu prawa pracy z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comDorota Dobroch

Prawnik

Dorota Dobroch

Aplikant radcowski

Dorota Dobroch

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa