Aktualności

Zmiany w prawie pracy w 2022 – cz. 1

Zmiany w prawie pracy w 2022 – cz. 1

Prawo pracy w 2022 roku

W 2022 roku polski ustawodawca przygotował szereg zmian związanych z prawem pracy. W niniejszym artykule nasi specjaliści z zakresu prawa pracy omówią najważniejsze zmiany, które każdy pracodawca musi mieć na uwadze. W pierwszym artykule prezentujemy zmiany, które już weszły w życie, w drugiem, kolejnym artykule, który to pojawi się na nasze stronie internetowej w przyszłym tygodniu zaprezentujemy zmiany, nad którymi prace są w toku – a o ich wejściu w życie nasza kancelaria będzie informować na bieżąco.

Zmiany w prawie pracy, które już weszły w życie:

 

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Wprowadzenie „Polskiego Ładu” - największej reformy podatkowej ostatnich lat w Polsce spowodowało zmiany w kwestiach podatkowych pracowników takie jak m. in:

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł,
  • podwyższenie kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32% do 120 000 zł,
  • wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej.

 

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne pracownika w Polsce wzrosło o 210 zł brutto i wynosi 3010 zł brutto, tj. około 2363 zł netto, natomiast stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto, tj. 13,91 zł netto. Co więcej zgodnie z „Polskim Ładem” minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, iż pracownicy otrzymujący płacę minimalną nie będą płacić podatku dochodowego. Podniesienie wynagrodzenia minimalnego spowodowało również zmianę wysokości innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w Polsce takich jak m. in. dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnego wynagrodzenia za przestój, kwot wolnych od potrąceń, minimalnej podstawy zasiłku, odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Zasiłki w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku, w związku z nowelizacją przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w Polsce wprowadzony został nowy sposób liczenia okresu zasiłkowego, tj. okresu w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę. Nowa regulacja stanowi, iż: „do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”.

 

Ochrona sygnalistów – Dyrektywa

Nasz zespół prawników od prawa pracy pisał o konieczność wdrożenia „Dyrektywy o ochronie Sygnalistów” i konsekwencjach z tym związanych w artykule z dnia 24 września 2021 roku – Implementacja Dyrektywy o sygnalistach. Temat Whistleblowing`u nasza kancelaria przybliżała także w serii artykułów o Programach Compliance, a konkretnie w artykule z dnia 20 maja 2021 roku - Whistleblowing. Aktualnie, Polska wciąż nie wdrożyła przepisów o ochronie sygnalistów, a prac legislacyjne wciąż się toczą. Teoretycznie więc w ramach zasady bezpośredniego skutku prawa UE, możemy przyjąć, iż część przepisów Dyrektywy dot. sygnalistów może być stosowana bezpośrednio, ze względu na opóźnienie w jej wdrożeniu.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa