Aktualności

Prawo pracy: Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w okresie pandemii

Prawo pracy: Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w okresie pandemii

Najskuteczniejszym sposobem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest bez wątpienia osobiste jego wręczenie. Z uwagi jednak na powszechną w dobie pandemii pracę zdalną pracowników, niekiedy, osobiste wręczenie takiego oświadczenia może być utrudnione.

Co wówczas?

W Kodeksie pracy nie zostały uregulowane zasady składania oświadczeń woli, dlatego w tym zakresie zgodnie z art. 300 k.p. zastosowanie znajdują przepisy Kodeku cywilnego, a mianowicie art. 61 § 1 k.c. zgodnie z którym, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W myśl powyższego, wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, gdy pracownik mógł zapoznać się z jego treścią, a więc w sytuacji, gdy doręczono mu treść wypowiedzenia zawierającego oświadczenia woli pracodawcy. Przed nastaniem pandemii, w sytuacji niemożność wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy osobiście, doręczenia dokonywano przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres pracownika (z wyłączeniem przypadków, gdy nieobecność pracownika w pracy miała charakter usprawiedliwiony). Wówczas, jeśli pracownik nie odebrał przesyłki zawierającej ww. wypowiedzenie przez 14 dni, przyjmowano tzw. fikcję doręczenia tzn. uznawano, że pracownik zapoznał się z treścią oświadczenia. Obecnie jednak z uwagi na obowiązujący art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nieodebranie z poczty pisma, nawet po długiej awizacji- wywoła skutek najwcześniej dopiero po 14 dniach od odwołania stanu epidemii. Z racji powyższego nieodebranie przez pracownika listu z wypowiedzeniem z poczty w trakcie pandemii, będzie prowadziło do nieskutecznego doręczenia wypowiedzenia, a co za tym idzie strony w dalszym ciągu będzie łączył stosunek pracy.

W jaki więc sposób najskuteczniej w okresie pandemii doręczyć pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niemożliwe jest wręczenie mu go osobiście?

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na art. 78 ¹ § 2 k.c. w myśl którego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78 ¹ § 1 k.c.).

Mając powyższe na uwadze najskuteczniejszą metodą doręczenia pracownikowi w okresie pandemii wypowiedzenia, jeżeli niemożliwe jest wręczenie mu go osobiście, jest doręczenie rzeczonego dokumentu w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa