Aktualności

Prawo pracy: Kasy zapomogowo- pożyczkowe od 11.10.2021 – nowa ustawa

Prawo pracy: Kasy zapomogowo- pożyczkowe od 11.10.2021 – nowa ustawa

Do tej pory działalność instytucji kas zapomogowo- pożyczkowych regulowana była przede wszystkich aktem wykonawczym do ustawy o związkach zawodowych– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Obecnie zatem kasy są instytucją regulowaną ustawowo, częściowo w oderwaniu od regulacji ustawy o związkach zawodowych.

Choć ustawa w dużej mierze powiela regulacje przewidziane we wspomnianym rozporządzeniu, to wprowadza kilka innowacji. Przede wszystkim prawo do utworzenia KZP przyznaje co najmniej 10 osobom, także tym, które świadczą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (a więc także umowy cywilnoprawne typu zlecenie), a nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 W związku z tym, że KZP na mocy ustawy mogą być tworzone także u pracodawcy, u którego nie działają zakładowe organizacje związkowe, w myśl nowych przepisów w takich wypadkach kontrolę nad KZP będzie sprawować rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Ponadto w ustawie wprowadzono m.in. obok obligatoryjnych przyczyn skreślenia z listy członków KZP przypadki fakultatywne oraz przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP.

Pełna treść aktu prawnego dostępna tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1313_u.htmMagdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa