Aktualności

Prawo pracy: Nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę- ważne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2021 r.

Prawo pracy: Nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę- ważne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2021 r.

Od nowego roku na podmioty zatrudniające został nałożony nowy obowiązek – konieczność zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdej umowy o dzieło, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nowy rok to także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dnia 1 stycznia 2021 roku w art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych został dodany ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zobowiązana jest do informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zgłoszeniu nie będą podlegać umowy o dzieło zawarte z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Nowy obowiązek informacyjny nie obejmie także podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami, za wyjątkiem osób fizycznych, które mają obowiązek zgłosić każdą umowę, w ramach której zlecają wykonanie dzieła, niezależnie od tego, czy są zgłoszone jako płatnik.

Co istotne, konieczność notyfikacji zawartej umowy w ZUS obejmie umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać za pomocą nowego formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), a usługa taka dostępna jest także elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rejestr umów o dzieło ma ułatwić ZUS weryfikację istnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Także od 1 stycznia 2021 roku wzrasta miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi 2800 zł brutto, (wzrost  o 200 zł,  7,7 % w stosunku do płacy minimalnej z roku ubiegłego). W 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł brutto. Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie za pracę ma wpływ między innymi na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój, wysokość maksymalnej odprawy z tytułu zwolnień grupowych czy wysokość odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing i dyskryminację. Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa