Aktualności

Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca przez pracodawcę w świetle ustawy Covidowej

Prawo pracy: Obowiązek weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemca przez pracodawcę w świetle ustawy Covidowej

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej kolejnych nowelizacji (dalej: ustawa Covidowa) ustawodawca wprowadził rozwiązanie prawne regulujące kwestie związane z pracą cudzoziemców na terytorium Polski podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przypomnieć należy, iż zgodnie ustawą Covidową jeżeli ostatni dzień:

  1. okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub,
  2. okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy lub,
  3. ważności zezwolenia na pracę (w tym również w tym zezwolenia na pracę sezonową oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę),

przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie wizy krajowej, okres ważności wizy krajowej, okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy oraz okres ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (patrz: art. 15 zd § 1 i § 2 oraz art. 15zzq § 1 ustawy Covidowej). Ta sama zasada dotyczy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (patrz: art. 15zzq § 3 ustawy Covidowej).

W kontekście aktualnej sytuacji w kraju i zgodnie z przepisami ustawy Covidowej, pracodawcy,
w szczególności, powinni zwrócić uwagę na dokumenty cudzoziemców, których ważność została przedłużona w oparciu o przepisy w/w ustawy, ponieważ w przypadku odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego owe dokumenty będą ważne wyłącznie przez 30 dni od dnia odwołania. Oznacza to, iż pracodawca, który przeoczy ów termin i nie dopilnuje by cudzoziemiec, będący jego pracownikiem, uzyskał nowe dokumenty legalizujące jego pobyt i pracę na ternie Polski, straci podstawę do jego legalnego zatrudnienia.

Z uwagi na powyższe każdy z pracodawców zatrudniający cudzoziemców na terenie Polski powinien dokładnie śledzić przepisy uchwalane w zakresie związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, by zapobiec przekroczeniu w/w 30 dniowego terminu i w odpowiednim czasie przypomnieć swoim pracownikom o konieczności uzyskania nowych dokumentów, gdyż za zatrudnienie cudzoziemców przebywających w Polsce bez stosownych dokumentów i dopuszczenie ich do pracy bez wymaganego zezwolenia pracodawcy grozi m.in. odpowiedzialność karna.Dorota Dobroch

Prawnik

Dorota Dobroch

Radca prawny

Dorota Dobroch

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa