Aktualności

Prawo pracy: Podstawowe założenia projektu wersji 6.0 Tarczy Antykryzysowej

Prawo pracy: Podstawowe założenia projektu wersji 6.0 Tarczy Antykryzysowej

Projekt wersji 6.0 Tarczy Antykryzysowej jest na etapie prac legislacyjnych. Obecnie ustawa została przekazana do Sejmu, gdzie Komisja Sejmowa obraduje nad poprawkami Senatu do ustawy, a w dalszej perspektywie czasowej, ustawa zostanie przedstawiona do podpisu Prezydentowi. Niemniej jednak już dziś warto zapoznać się z planowanymi formami wsparcia dla przedsiębiorców, z jakich będzie można skorzystać po wejściu w życie przedmiotowej wersji ustawy.

I. Dodatkowe świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przewidziane jest dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z,  93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 % niższego w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

II. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali co najmniej 15 % lub 25 % spadek obrotów gospodarczych nadal będą mogli skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników. Wnioski o przyznanie tego świadczenia będą mogły być składane do 10 czerwca 2021 r., natomiast dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będzie mogło być udzielane do 30 czerwca 2021 r. Świadczenie miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika ma przysługiwać w kwocie 2.000 zł i przyznawane będzie na okres 3 miesięcy kalendarzowych od miesiąca złożenia wniosku.

III. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników od starosty

Z tej formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zanotował co najmniej 30 % spadek obrotów gospodarczych i dotychczas nie skorzystał z tego rodzaju dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń należy złożyć do starosty do dnia 10 czerwca 2021 r.

III. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych będzie przysługiwało za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., w sytuacji spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków:

- prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z;

- zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek;

- wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

IV. Zwolnienie z opłaty targowej

Ta forma pomocy przewiduje zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r.

V .Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Zgodnie z założeniami projektu Tarczy 6.0. starosta, na podstawie odrębnej umowy, uprawniony będzie do udzielenia jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja ta nie będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. Dotacja podlegać będzie umorzeniu pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja ma przysługiwać w wysokości 5.000 zł.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa