Aktualności

Prawo pracy: Praktyczne problemy zagranicznych pracodawców z wdrożeniem PPK

Prawo pracy: Praktyczne problemy zagranicznych pracodawców z wdrożeniem PPK

Właśnie dobiegł końca ostatni z etapów wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zaplanowanych przez ustawodawcę. Zagraniczne podmioty niezarejestrowane w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym i nie posiadające polskich numerów identyfikacyjnych, jak NIP czy REGON a zatrudniające pracowników w Polsce napotkały jednak istotne, praktyczne problemy z zastosowaniem przepisów ustawy o PPK, a w konsekwencji narażone są na sankcje.

Przypomnieć należy, że do 23 kwietnia 2021 r. pracodawcy, którzy do tej pory nie byli do tego zobowiązani, powinni byli zawrzeć umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) a 10 maja 2021 r. z kolei upłynął termin na podpisanie drugiej umowy tj. umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

Z zawarciem wyżej wskazanych umów w wykonaniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) problem miały spółki zagraniczne zatrudniające w Polsce pracowników. Mianowicie, brak rejestracji w polskim KRS oraz brak polskich numerów indentyfikacyjnych NIP czy REGON okazały się dla wielu instytucji finansowych powodem odmowy zawarcia umów w przedmiocie PPK.

 Podkreślić przy tym należy, że zagranicznych pracodawców nie dotyczy zwolnienie z tworzenia PPK przewidziane dla mikroprzedsiębiorców, a co za tym idzie nawet jeśli wszyscy pracownicy złożą im deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obowiązek utworzenia PPK nadal pozostaje aktualny, a brak jego realizacji zagrożony grzywną w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.

Polski Fundusz Rozwoju dostrzegając ten istotny problem wydał rekomendację o odpowiednik stosowaniu art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (987/2009 z 16 września 2009 r.) dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE z 2009 r. L 284, s. 1), który przewiduje możliwość przejęcia przez pracownika obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Co jednak istotne, stosowanie takiego rozwiązania możliwe jest wyłącznie za zgodą pracownika (wymagana jest odrębna umowa stron). Rozwiązanie problemów podmiotów zagranicznych miała przynieść nowelizacja ustawy o PPK, jednak po pierwsze nadal trwa procedura legislacyjna, a po drugie już teraz projektowane w omawianym zakresie rozwiązania powodują dodatkowe wątpliwości ekspertów.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa