Aktualności

Prawo pracy: Przekształcenie zlecenia w umowę o pracę

Prawo pracy: Przekształcenie zlecenia w umowę o pracę

27.10.2021

| Anna Kwinto

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1134) przewiduje możliwość przyznania Państwowej Inspekcji Pracy kompetencji do samodzielnej zmiany łączącego strony stosunku cywilnoprawnego (na przykład umowy zlecenia) w stosunek pracy.

Zgodnie z projektem, inspektor pracy będzie uprawniony do stwierdzenia istnienia stosunku pracy, ilekroć uzna że umowa cywilnoprawna łącząca strony ma cechy takiego stosunku. Stwierdzenie takie następować ma w drodze pisemnej decyzji wydawanej przez inspektora. Projekt przewiduje, że decyzja taka miałaby zawierać wysokość wynagrodzenia. Od decyzji ma służyć odwołanie do rejonowego sądu pracy. W obecnym stanie prawnym sytuacja jest odwrotna – to inspektor pracy może zwrócić się do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Projektowane zmiany miałyby wyeliminować tzw. „umowy śmieciowe”, które często charakteryzują cechy właściwe umowie o pracę oraz umożliwić Państwowej Inspekcji Pracy skuteczniejsze egzekwowanie prawa pracy.

W praktyce taka konstrukcja przepisów umożliwiłaby inspektorom pracy zmianę kontraktów w umowę o pracę w sytuacji, gdy zleceniobiorca lub samozatrudniony wykonują pracę w warunkach faktycznie odpowiadającym stosunkowi pracy.

Projekt skierowany został obecnie na pierwsze czytanie w Sejmie. W tej sprawie pojawiło się już stanowisko rządu, negatywnie oceniające poselski projekt.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa