Aktualności

Prawo spółek: Obowiązkowa dematerializacja akcji 2020

Prawo spółek: Obowiązkowa dematerializacja akcji 2020

Obowiązek dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie wprowadzenia obowiązkowej dematerializacji akcji we wszystkich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Skutki braku dematerializacji akcji do końca 2020 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wszystkie akcje w formie dokumentowej zostają wycofane z obrotu. W tym dniu z mocy prawa wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółki. Obowiązek dematerializacji dotyczy zarówno spółek niepublicznych, jak i publicznych. Dematerializacja polegać będzie na rejestracji akcji w specjalnym rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot w systemie informatycznym.

Etapy dematerializacji akcji

Wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mają obowiązek przeprowadzić proces dematerializacji do końca 2020 r, przy czym istotna część tego procesu musi zostać zrealizowana już do 30 czerwca 2020 r. Dotychczasowe przepisy odnoszące się do epidemii COVID-19 nie przesunęły tych terminów.

Dematerializacja akcji – obowiązki do1 stycznia 2020

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że każda spółka do dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązana była stworzyć stronę internetową z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami, na którym będą publikowane wszystkie ogłoszenia wymagane przez prawo i statut.

Dematerializacja akcji – obowiązki do 30 czerwca 2020  

W terminie do 30 czerwca 2020 r. walne zgromadzenie wspólników zobowiązane jest podjąć uchwałę w przedmiocie wyboru formy prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz podmiotu prowadzącego ten rejestr. W tym terminie spółki powinny również zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz wystosować do akcjonariuszy pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Dematerializacja akcji – obowiązku do 1 stycznia 2021

Następnie, w po 30 czerwca 2020 r. spółki zobowiązane są wystosować kolejne 4 wezwania do akcjonariuszy w odstępie od 2 tygodni do 1 miesiąca. W tym okresie następuje przyjmowanie dokumentów akcji od akcjonariuszy i przekazywanie ich do podmiotu prowadzącego rejestr. Wszystkie akcje podlegają rejestracji z dniem 1 stycznia 2021 r.

Sposoby dematerializacji akcji

Pamiętać należy, iż akcje spółek niepublicznych mogą być rejestrowane:

  1. w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podmioty, najczęściej domy maklerskie, bądź alternatywnie
  2. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Wybór jednej z powyższych form rejestracji ma dalekosiężne skutki dla dalszego funkcjonowania spółki. W szczególności, rejestracja akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych powoduje, iż do tej spółki zaczyna się stosować chociażby przepisy o organizacji walnego zgromadzenia spółki publicznej.

Wszystkie akcje danej spółki mogą być rejestrowane jednocześnie tylko w jednym rejestrze.

Dematerializacja akcji – kary

Niewykonanie wyżej przedstawionych obowiązków w wyznaczonych terminach stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości do 20.000 zł. Odpowiedzialności karnej podlegają osoby uprawnione do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej.

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z naszej pomocy w zakresie dematerializacji akcji, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełną obsługę całego procesu.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa