Aktualności

Prawo spółek: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Prawo spółek: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych

W dniu 5 sierpnia 2020 r. skierowano do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministra Aktywów Państwowych, który wprowadza szereg istotnych zmian w dotychczasowych przepisach.

Poniżej w punktach przedstawiono najważniejsze elementy projektowanych zmian odnoszących się do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • Jeżeli umowa spółki tak stanowi, przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego rada nadzorcza może skorzystać z usług profesjonalnego doradcy;
  • Kadencję zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  • Były członek zarządu (a nie tylko „odwołany członek zarządu”) jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej;
  • Uchwały zarządu mają być protokołowane; Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdania odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują obecni członkowie zarządu;
  • Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki;
  • Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.


Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa