Aktualności

Prawo spółek: Zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji wprowadzone przepisami Tarczy Antykryzysowej 3.0

Prawo spółek: Zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji wprowadzone przepisami Tarczy Antykryzysowej 3.0

W dniu 14 maja 2020 r. polski parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0, która wprowadza szereg nowych przepisów dotyczących przedsiębiorców, w tym zmiany zakresie obowiązkowej dematerializacji akcji.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji:

  1. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., a nie z dniem 1 stycznia 2021 r. (przesunięcie terminu o 2 miesiące); z tym samym dniem uzyskują moc prawną odpowiednio: wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych,
  2. pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce należy dokonać do dnia 30 września 2020 r., a nie 30 czerwca 2020 r. (przesunięcie terminu o 3 miesiące),
  3. do dnia 1 marca 2021 r., a nie 1 stycznia 2021 r., do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych.

W konsekwencji powyższych zmian, należy wskazać, że odpowiedniemu przedłużeniu uległ obowiązek: (1) podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o formie rejestracji akcji i podmiocie prowadzącym rejestr oraz (2) zawarcia przez spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, albowiem powyższe obowiązki winny zostać wykonane przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (do dnia 30 września 2020 r.).

Pozostałe obowiązki w zakresie dematerializacji akcji nie podlegają zmianom.

W szczególności wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne mają obowiązek prowadzenia własnych stron internetowych i zamieszczania na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółek.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa