Aktualności

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa oczekuje teraz na publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowe przepisy będą wchodzić w życie stopniowo – w 4 etapach.

  1. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  1. zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

O zakresie zmian w tej ustawie pisaliśmy już 16 maja 2019 roku. Warto przypomnieć, że nowe przepisy znacznie zwiększają opłaty sądowe w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 000 zł. Zniesiony został bowiem górny limit wysokości wpisu – ze 100 000 zł do aż 500 000 zł. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, nowe przepisy będzie się stosować się pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

  1. zasadą będzie wydawanie postanowień przez Sąd na posiedzeniach
  1. powód będzie musiał wykazać przerwanie biegu przedawnienia roszczenia we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku gdy z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem roszczenie uległo przedawnieniu
  1. wierzyciel będzie musiał wykazać przerwania biegu przedawnienia roszczenia we wniosku o egzekucyjnym gdy z treści tytułu wykonawczego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu
  1. jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczony – w przeciwnym razie organ odmówi wszczęcia egzekucji
  1. sąd zawiesi zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania (dotychczas zawieszenie następowało po roku)
  1. Większość zmian wprowadzanych przez ustawę wejdzie w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po tym okresie prowadzone zostaną, między innymi, przepisy dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych, zmiany w zakresie właściwości sądu (korzystne zwłaszcza dla konsumentów), obowiązek składania odpowiedzi na pozew, zniesienie obowiązku wnoszenia pism na formularzu w postępowaniu procesowym czy doręczanie zawiadomień sądowych przez komorników.

  1. Po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wejdą w życie zmiany obejmujące elektroniczne postępowanie upominawcze.

Po wejściu w życie zmian, nakaz zapłaty nie zostanie wydany gdy powód będzie dochodził roszczenia innego niż pieniężne bądź doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd nie przekaże sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, ale umorzy postępowanie.

Dodatkowo, jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

  1. Po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wejdą w życie zmiany dotyczące udzielania przez sąd pouczeń stronom w toku postępowania.


Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa