Aktualności

Procedura AML a identyfikacja PEP – nowy komunikat GIIF

Procedura AML a identyfikacja PEP – nowy komunikat GIIF

Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne

Zgodnie z polską ustawą AML przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (Politically Exposed Persons, skrót PEP) należy rozumieć osobę fizyczną pełniącą znaczące funkcje publiczne lub zajmującą znaczące stanowiska publiczne. Do kręgu PEP nie włącza osób zajmujących stanowiska średniego i niższego szczebla. Szczegółowy katalog PEP zawiera art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy AML. Należy pamiętać, iż jest to katalog otwarty.

W przypadku, gdy instytucja obowiązana ustali, że jej klientem lub beneficjentem rzeczywistym klienta jest PEP, to aktualizują się po jej stronie dodatkowe obowiązki w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

Podsumowanie komunikatu GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podkreśla, że:

  1. status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (także członków rodziny takiej osoby oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne) nie jest zależny od jej miejsca zamieszkania, obywatelstwa, narodowości, państwa lub organizacji międzynarodowej, w której sprawuje funkcje lub piastuje stanowisko. Ani na gruncie przepisów unijnych, ani polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) nie znajdziemy rozróżnienia na „PEP-ów krajowych” czy „PEP-ów zagranicznych”,
  2. każde państwo członkowskie ma obowiązek pracowania oraz publikacji krajowej listy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne. W Polsce obowiązek ten został spełniony poprzez wydanie przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi,
  3. instytucje objęte ustawą AML są zobowiązane do wdrażania procedur opartych na analizie ryzyka umożliwiających identyfikację klientów lub ich beneficjentów rzeczywistych jako PEP. Art. 46 polskiej ustawy AML nie zawiera katalogu czynności, pozwalających ustalić, czy klient lub jego beneficjent rzeczywisty jest PEP-em, choć należy wskazać, że w praktyce podstawowym sposobem, stosowanym przez większość instytucji obowiązanych jest odbieranie od klientów oświadczeń co do ich statusu, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Instytucje mogą przyjmować takie oświadczenia zarówno w formie pisemnej (wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na oświadczeniu) jak i dokumentowej (w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie). GIIF wskazuje, że do zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail, SMS lub za pośrednictwem faksu,
  4. GIIF informuje, iż wprowadzając procedury wewnętrzne instytucje obowiązane powinny mieć na uwadze wykaz, o którym mowa w art. 20a ust. 3 dyrektywy 2015/849 dodanego przez art. 1 pkt 13 dyrektywy 2018/843, wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, zewnętrzne bazy danych, jak i informacje pochodzące z innych wiarygodnych źródeł,
  5. należy wskazać, iż instytucja obowiązana w okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu praktyki przeciwdziałania praniu pieniędzy z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa