Aktualności

Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania NBP danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania NBP danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

5 października 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Projektowane rozporządzenie określa zakres informacji przekazywanych przez izby rozliczeniowe, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą, przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska, operatorów systemów płatności na rzecz NBP, związanych z dokonywaniem ocen funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu - zgodnie z postępem technologicznym i najaktualniejszymi trendami w rozporządzeniu określono sposób przekazywania do NBP przez podmioty sprawozdawcze wymaganego zakresu danych. Format sprawozdawczości systemu Baza Statystyki Płatniczej oparty będzie o standard XBRL. Tabele sprawozdawcze prezentujące informacje o danych sprawozdawczych, jakie podmioty zobowiązane mają obowiązek przekazywać do NBP, zostanie opublikowany na Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. Dane będą przekazywane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej. Przekazywanie danych będzie możliwe w uzasadnionych przypadkach, z uwagi na zasadność zwolnienia niektórych podmiotów z obowiązku przekazywania danych w formacie XBRL, również w formacie Excel, po zaakceptowaniu przez NBP uzasadnionego wniosku o zastosowanie tej formy przekazywania. Akceptacja ze strony NBP na przekazywanie danych w formacie Excel będzie incydentalna. Rozwiązanie to wprowadzono ze względu na potrzebę nieobciążania niektórych podmiotów dodatkowymi kosztami. Koszt rocznej licencji dla oprogramowania, które wygeneruje sprawozdanie w formacie XBRL, wynosić może około 30 tys. zł, co oznacza, że przekazanie kilku danych za jeden okres sprawozdawczy obciąży podmiot dość znaczną kwotą.

Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujący akt z 2004 roku [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95)].

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. W § 5 projektu wprowadzono przepis przejściowy określający, że informacje za okres do końca czwartego kwartału 2022 r. i drugiego półrocza 2022 roku będą przekazywane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku. Projekt jest obecnie w fazie jego opiniowania.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa