Aktualności

Przedsiębiorcy: Projekt zmian w specustawie dot. COVID-19 przewidujący ułatwienia dla pracodawców

Przedsiębiorcy: Projekt zmian w specustawie dot. COVID-19 przewidujący ułatwienia dla pracodawców

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców dotyczącymi postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19, zwłaszcza w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, Senat przygotował projekt ustawy o zmianie specustawy dot. COVID-19, która weszła w życie 8 marca 2020 roku. Projekt zostanie teraz rozpatrzony przez Sejm.

Uprawnienia pracodawcy w związku z zagrożeniem COVID - 19 w zakresie danych osobowych

  1. rojekt zakłada przyznanie Pracodawcy, w celu przeciwdziałania COVID-19, prawa do:
  1. żądania od pracownika informacji o tym czy przebywał w ostatnim czasie w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19;
  2. żądania  od  pracownika,  co  do  którego  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  iż  jest zakażony   COVID-19,   lub   który   przebywał   ostatnio   w   miejscu   zagrożonym zakażeniem COVID-19, aby poddał się niezbędnym badaniom lekarskim;
  3. kontrolowania  stan   zdrowia   pracownika   przed   dopuszczeniem   go   do   pracy, w szczególności przez pomiar temperatury ciała pracownika;
  4. wprowadzenia w miejscu pracy dodatkowych wymagań sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny  pracy.

Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy obecnie, w związku z aktualną cały czas opinią Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 lutego 2020 roku, zakazującej wskazanych powyżej działań, nie wiedzą w jaki sposób mogą chronić swoich pracowników przed COVID - 19. Co prawda Prezes UODO wskazał, że przepisy RODO nie mogą stać na przeszkodzie do realizacji zadań w walce z koronawirusem, w zakresie szczegółowych uprawnień i obowiązków pracodawców odesłał do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, który do tej pory nie obejmowały kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozostałe uprawnienia dla pracodawców

Projekt przewiduje również następujące rozwiązania dla pracodawców w związku z zagrożeniem COVID - 19:

  1. możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej,
  2. możliwość wystąpienia do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy, jeżeli liczba pracowników skierowanych do pracy zdalnej przekroczy 20% stanu zatrudnienia albo - niezależnie od liczby pracowników skierowanych do pracy zdalnej - uniemożliwia lub znacznie utrudnia to funkcjonowanie zakładu pracy,
  3. zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w przypadku jego  obowiązkowej  hospitalizacji  albo poddania kwarantannie z powodu COVID-19 (wynagrodzenie miałoby być wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  4. odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na wniosek pracodawcy, który z powodu COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej

Rząd przygotowuje również tzw. pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, który ma kompleksowo regulować kwestie związane z walką z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 na gospodarkę.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa