Aktualności

Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Projektowane  zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Porządkiem obrad Rady Ministrów został objęty projekt nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Celem proponowanych przez Ministerstwo Środowiska zmian jest głównie wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne oraz ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z założeniami do projektu ww. cele mają być osiągnięte poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:

  • Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne dzięki:
    • wprowadzeniu konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu,
    • uniemożliwieniu ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;
  • Projektowane ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami wiąże się z kolei w pierwszej kolejności ze zniesieniem dotychczas obowiązującego obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt zakłada możliwość przekazywania ww. odpadów do instalacji na terenie całego kraju, a nie tylko do instalacji położonych w granicach regionów gospodarki odpadami. Dodatkowo, w projekcie przewidziano możliwość łatwiejszego powstawania instalacji. Warunkiem uzyskania decyzji dotyczących lokalizacji, budowy i przetwarzania odpadów nie będzie już uwzględnienie tej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (uchylenie art. 38a ustawy o odpadach).

Celem projektu jest również zachęta do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Cel ten miałby być osiągnięty w szczególności przez urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (dwukrotność).Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa