Aktualności

Propozycje powołania Dyrekcji Ochrony Środowiska

Do wiadomości publicznej podany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy o ochronie przyrody. Projekt dotyczy przede wszystkim zmian organizacyjnych w zakresie urzędów obsługujących Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz poszczególnych Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ).  

Powołanie Dyrekcji Ochrony Środowiska

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami struktura organizacyjna urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ zostanie ujednolicona. Powołana zostaje nowa instytucja – Dyrekcja Ochrony Środowiska, na czele której stanie GDOŚ. Jednocześnie, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy pomocy której GDOŚ wykonuje swoje zadania zostanie przekształcona w centralę Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na mocy nowelizacji wszyscy dotychczasowi pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska staną się pracownikami Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Skutkiem tej zmiany będzie powstanie scalonej, jednolitej struktury na czele której stanie GDOŚ wykonujący swe zadania przy pomocy centrali Dyrekcji Ochrony Środowiska i dalej podlegli mu Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska wykonujący swe zadania przy oddziałach regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odwołany zostanie dotychczasowy GDOŚ i dalej także wszyscy obecni RDOŚ. Zmianie ulegnie także zasięg terytorialny działań poszczególnych RDOŚ.

Wpływ na toczące się postępowania

Niezakończone postępowania administracyjne prowadzone przez dotychczasowych RDOŚ będą się toczyć nadal przed nowymi RDOŚ, którzy staną się właściwi miejscowo dla danego postępowania. Nie ulegną zmianie kompetencje i zadania RDOŚ oraz GDOŚ. RDOŚ nadal będzie organem pierwszej instancji, a organem drugiej instancji pozostanie GDOŚ. RDOŚ będą powoływani przez Ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek GDOŚ.

Stan prac legislacyjnych

Ustawa zmieniająca nie trafiła jeszcze do Sejmu. Niemniej jednak, zakończone zostały konsultacje publiczne. Projekt zmieniający ustawę zakłada, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa