Aktualności

Akcyza przy sprzedaży energii na rzecz prosumenta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził prawidłowość interpretacji przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku akcyzowego powstającego w wyniku rozliczania energii elektrycznej między prosumentem a sprzedawcą.

Salda rozliczeń podstawą opodatkowania?

Wcześniej spółka, prowadząca działalność w zakresie dostaw energii elektrycznej na rzecz, między innymi, odbiorców końcowych, wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne (prosumenta) zwróciła się do organu podatkowego z następującym pytaniem:

Czy w przypadku wystąpienia salda dodatniego z tytułu rozliczeń z prosumentem podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym  będzie ilość energii, odpowiadająca nadwyżce ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez prosumenta nad ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci przez samego prosumenta?

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że w tym przypadku podlega zastosowaniu, między innymi, przepis art. 4 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE), zgodnie z którym „pobrana energia podlegająca rozliczeniu … jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym”. Zatem, zdaniem wnioskodawcy, w oparciu o  przepis z ustępu 3 artykułu 9 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek dostawcy w związku z dokonywaniem sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu nie powstaje, ponieważ podatek akcyzowy może być, co do zasady, nakładany tylko jeden raz, tj. ma on charakter jednofazowy. 

Akcyza od całości sprzedanej energii

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, wskazując, że przepisy ustawy o OZE nie należą do materialnego prawa podatkowego i nie mogą stanowić podstawy do nakładania bądź też nie podatku akcyzowego.

Zgodnie z zasadą opodatkowania konsumpcji, opodatkowaniu akcyzą podlega tylko ostatni etap obrotu, czyli etap wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu dla konsumpcji.

Zatem, według organu podatkowego, sprzedaż energii elektrycznej przez prosumenta na rzecz sprzedawcy nie podlega opodatkowaniu akcyzą, ponieważ na tym etapie energia elektryczna nie jest przekazywana do odbiorcy końcowego. Natomiast sprzedaż elektrycznej przez wnioskodawcę (będącego sprzedawcą zobowiązanym) na rzecz prosumenta (będącego jednocześnie odbiorcą końcowym) jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Tym samym wnioskodawca, dokonując sprzedaży energii elektrycznej na rzecz prosumenta, będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem akcyzowym całej sprzedanej energii elektrycznej (pobranej z sieci przez prosumenta), a nie jedynie różnicy wynikającej z wzajemnych rozliczeń z prosumentem. 

W konsekwencji wnioskodawca złożył skargę na wskazaną powyżej interpretację do Wojewódzkiego Sąd w Rzeszowie, który w swoim wyroku sygn. I SA/Rz 544/17 z dnia 5 października 2017 roku poparł argumentację organu podatkowego i oddalił skargę.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Młyńska 16,
61-730 Poznań