Aktualności

Przedawnienie roszczeń majątkowych

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw prawodawca wprowadził nowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych.

Zmianie uległ przede wszystkim art. 118 Kodeksu Cywilnego. Dotychczasowy, 10-letni termin przedawnienia roszczeń innych niż roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zastąpiony został terminem 6-letnim. 3-letni termin przedawnienia pozostałych roszczeń wskazanych w art. 118 k.c. tj. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, nie uległ zmianie.

Kolejna, szczególnie istotna zmiana dotyczy końca terminu przedawnienia, albowiem od wejścia w życie nowelizacji, koniec terminu przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W konsekwencji, faktyczny termin przedawnienia niektórych roszczeń może wynosić ponad 6 lat.

Zmianą istotną z perspektywy konsumentów jest dodanie § 21 w art. 117 k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Dotychczasowe przepisy pozwalały na dochodzenie przedawnionych roszczeń w postępowaniu cywilnym lub przed innym organem przez uprawnionego, aż do chwili podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika. Nowelizacja uniemożliwia dochodzenie przedawnionego roszczenia od konsumenta (zapis ten zatem nie obejmuje przedsiębiorców), chyba, że sąd po rozważeniu interesów stron nie uwzględni upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagać tego będą względy słuszności (art. 1171 k.c.). Warto dodać, iż zapis ten dodatkowo nakłada na sądy obowiązek badania z urzędu kwestii przedawnienia roszczenia, jeśli jest ono dochodzone przeciwko konsumentowi.

Pośród zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją warto wyróżnić również obowiązek nałożony na stronę, kóra dochodzi roszczenia. Od wejścia w życie zmian, strona ma obowiązek oznaczyć w treści pozwu datę wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia (art. 187 §1 ust.11)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Młyńska 16,
61-730 Poznań