Aktualności

Przedsiębiorcy – uwaga krótki termin do skorzystania z obniżonych cen energii

Przedsiębiorcy – uwaga krótki termin do skorzystania z obniżonych cen energii

Dnia 29 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Poza licznymi zmianami, które dotyczą przede wszystkim podmiotów z branży energetycznej, są i też takie, które będą szczególnie interesujące dla odbiorców końcowych, a zatem wszystkich podmiotów korzystających z energii elektrycznej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, skomplikowana materia regulacji, różne sposoby zawierania umów oraz skala (ponad 17 mln odbiorców końcowych), a także konieczność korekty przyjętego mechanizmu i przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz konieczność ochrony odbiorców końcowych (w szczególności gospodarstw domowych) przed podwyżkami cen energii elektrycznej doprowadziła od sytuacji, w której niezbędne jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 roku.

Po przyjęciu nowelizacji sytuacja ok. 98% odbiorców końcowych (tj. cena energii elektrycznej) nie zmieni się w drugim półroczu 2019 r. w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza 2019, tzn. odbiorcy ci będą płacili przez cały rok 2019 obniżoną cenę (cenę z 2018 r.). Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Powyższe przedstawia tabela udostępniona przez projektodawcę nowelizacji:

Jednakże skorzystanie z udogodnień nowelizacji może wiązać się z koniecznością wykonania przez odbiorców określonych działań:

  1. Nie muszą martwić się gospodarstwa domowe (a także odbiorcy końcowy korzystający z grupy taryfowej G) albowiem to przedsiębiorstwo energetyczne będzie odpowiedzialne za obniżenie cen;
  1. Szpitale, jednostki sektora fin. publ., mikro i małe przedsiębiorstwa będą musiały złożyć stosowne oświadczenie w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy oraz jest dostępny na stronach www przedsiębiorstw energetycznych) aby móc skorzystać z obniżonych cen;
  1. Średnie i duże przedsiębiorstwa będą musiały złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pomoc de minimis (forma wsparcia publicznego dla przedsiębiorców);
  1. Przedsiębiorstwa energochłonne mają uzyskać wsparcie na gruncie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Podsumowując powyższe, szczególną uwagę muszą zwrócić przedsiębiorcy albowiem to na nich spoczywa obowiązek wykonania określonych czynności aby móc korzystać z dobrodziejstw nowelizacji. Ponownie podkreślamy, że dla mikro i małych przedsiębiorstw od dnia 29 czerwca 2019 roku biegnie 28 dniowy termin na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. W przypadku zaś przedsiębiorców średnich i dużych, mają oni możliwość ubiegania się o pomoc de minimis w zakresie rozliczeń za III i IV kwartał 2019. Adresatem tego wniosku jest Zarządca Rozliczeń S.A. (https://www.zrsa.pl/).

Ustawa ma wpłynąć na działalność mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców poprzez wyeliminowanie ryzyka narażenia ich na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku, a także ma ochronić budżet gospodarstw domowych.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, która udziela wsparcia w zakresie składania wniosków i oświadczeń do przedsiębiorców energetycznych, a także do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa