Aktualności

Przedsiębiorcy: Awaria CRBR! Co z terminem 13 lipca 2020 roku na dokonanie zgłoszenia?

Przedsiębiorcy: Awaria CRBR! Co z terminem 13 lipca 2020 roku na dokonanie zgłoszenia?

W dniach 13 i 14 lipca Ministerstwo Finansów informowało o niewliczaniu okresu awarii do terminu na zgłoszenie. Zgodnie bowiem z art. 60 ust. 3 zdanie drugie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do biegu terminów nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aż do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.

Problem w tym, że na usunięcie awarii mogą spokojnie czekać jedynie spółki zarejestrowane po 13 października 2019 roku. Wszystkie pozostałe spółki, tj. wpisane do KRS wcześniej, zgodnie z art. 195 ustawy zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych w sztywnym terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu, wydłużonego o stan epidemii, tj. do 13 lipca 2020 roku. Przepis art. 60 ust. 3 nie uwzględnia zaś spółek wymienionych w art. 195.

Ponieważ sytuacja prawna spółek, o jakich mowa w art. 195 ustawy w związku z awarią jest niepewna, sugerujemy wykonywanie zrzutów ekranu na potwierdzenie nieudanej próby zgłoszenia beneficjentów do rejestru do 13 lipca włącznie. Miejmy nadzieję, że pozwoli to wykazać brak winy w ewentualnych postępowaniach wyjaśniających i odstąpienie od wymierzenia kary. Przypominamy, że spóźnialscy, którzy nie dochowają wydłużonych terminów na zgłoszenia mogą zostać obciążeni karą w wysokości aż jednego miliona złotych.

Niezależnie od tego, czy do danej spółki znajduje zastosowanie art. 60 ust. 3 ustawy czy też nie, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zamieszczeniu we właściwym BIP informacji o usunięciu awarii.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa