Aktualności

Przedsiębiorcy: Czy prywatne przedsiębiorstwo może stanowić infrastrukturę krytyczną przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa państwowego w obliczu epidemii COVID-19

Przedsiębiorcy: Czy prywatne przedsiębiorstwo może stanowić infrastrukturę krytyczną przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa państwowego w obliczu epidemii COVID-19

Epidemia COVID-19 wymusza konieczność przeprowadzenia wśród przedsiębiorców analizy, czy majątek zarządzanych przez nich przedsiębiorstw stanowi lub może stanowić infrastrukturą krytyczną Rzeczypospolitej Polskiej, kluczową dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w obliczu trwającego kryzysu.

Jednocześnie, zaliczenie danego przedsiębiorstwa do infrastruktury krytycznej generuje poważne ograniczenia i obowiązki, które ingerują w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, wszakże właściciele lub posiadacze takich przedsiębiorstw mają obowiązek współpracować z organami władzy publicznej na zasadach określonych w analizowanej ustawie oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. pozwalają włączyć określone przedsiębiorstwa w skład tzw. infrastruktury krytycznej, przez którą należy rozumieć „systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców”.

Zasady ochrony infrastruktury krytycznej reguluje uchwalony przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury, sporządza Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wykaz ten jest niejawny. Jednakże, w przypadku ujęcia w takim wykazie danego składnika majątkowego, Dyrektor RCB ma obowiązek poinformować o tym fakcie jego właściciela, posiadacza samoistnego lub posiadacza zależnego (dzierżawcę, najemcę, użytkownika).

Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, w szczególności przez przygotowanie i wdrażanie, stosownie do przewidywanych zagrożeń, planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pełnego odtworzenia.

Co więcej, właściciele, posiadacze samoistni i zależni, o których mowa w ust. 5, mają obowiązek wyznaczyć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o ujęciu w wykazie infrastruktury krytycznej, osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

Szczegółowe obowiązki wobec właścicieli lub posiadaczy majątku zaliczanego do infrastruktury krytycznej wynikają także z przyjętych planów ochrony infrastruktury krytycznej.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa