Aktualności

Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw z PARP

Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw z PARP

Od dnia 15 czerwca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków do nowego programu wsparcia finansowego średnich przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu wskutek epidemii COVID-10. Nabór wniosków trwa do dnia 31 lipca 2020 r.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Zaliczka wynosi 100 %.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów - pula środków w naborze:

 • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł,
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł,
 • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł.

Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym na koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego, jak na przykład opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Program przeznaczony jest dla średnich przedsiębiorstw.

Średnimi przedsiębiorstwami są podmioty, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Uzyskane dofinansowania uzależnione jest od spełnienia warunków w zakresie:

 • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
 • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
 • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Wnioski składane są do dwóch dostępnych programów, przy czym wybór programu zależy od województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność gospodarcza.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Kryterium zatrudnienia

Liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (to jest liczbę etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) ustala się wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Uwzględnia się tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Kryterium finansowe – spadek obrotów może być wykazany dopiero od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Przesłanka trudnej sytuacji wnioskodawcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Ustalenie powyższej okoliczności wymaga przeprowadzenia analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

 • jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów,
 • przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów,
 • należy ustalić, czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu,
 • wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Szczegółowe zasady określające kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji zostały zawarte w art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioski mogą być wypełnione przez Internet za pośrednictwem platformy PARP dostępnej na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

 

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowyMichał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa