Aktualności

Przedsiębiorcy: Podstawowe założenia wersji 3.0 Tarczy Antykryzysowej

Przedsiębiorcy: Podstawowe założenia wersji 3.0 Tarczy Antykryzysowej

16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jest w istocie nowelizacją przepisów nazywanych potocznie „Tarczą antykryzysową”. W dzisiejszym alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian w obszarze prawa pracy i wsparcia przedsiębiorców, zawartych w Tarczy 3.0.

I. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Na podstawie przepisów Tarczy 3.0. od 25 maja 2020 r. (w tej dacie bowiem kończy się poprzedni okres zasiłkowy) dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał wyłącznie ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osoba dorosłą w razie zamknięcia placówek sprawujących opiekę nad taką osobą – maksymalnie przez 14 dni.

Wokół tej zmiany jest wiele kontrowersji, gdyż rząd w oficjalnych komunikatach zapewnia, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach, a zatem także rodzicom dzieci do lat 8 (niedotkniętych niepełnosprawnością) z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w razie zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły lub gdy rodzice podejmą decyzję o nieposyłania dziecka mimo otwarcia placówki.

II. Zmiana kwoty wolnych od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przepisu art. 87¹ K.p. Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika (małżonek albo rodzic wspólnego dziecka, dziecko do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 lat i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia pracownika zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu pracownika.

III. Zmiany w zakresie świadczenia postojowego i mikropożyczek dla przedsiębiorców

Ze świadczenia postojowego, jak i mikropożyczki dla przedsiębiorców będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (a nie jak dotychczas przed 1 marca 2020 r.).

IV. Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS

  1. Zwolnienie z należności z tytułu nieopłaconych składek ZUS będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz spełnili następujące warunki:
  • prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 zł, a dochód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
  1. Także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. „ulgi na start” (tj. rozpoczęli działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym) będą mogli ubiegać o zwolnienie ze składek, o ile spełniają następujące warunki:
  • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 15 681 zł;
  • jeżeli przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie będzie wyższy niż 15 681 zł, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 zł.


Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa