Aktualności

Przedsiębiorcy: Tarcza 2.0 - Wtrzymanie biegu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Przedsiębiorcy: Tarcza 2.0 - Wtrzymanie biegu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Do Senatu trafił już kolejny rządowy projekt ustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Uwzględniono nim postulaty przedsiębiorców o uregulowanie kwestii związanych ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, wstrzymując bieg tego terminu na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Dla przypomnienia - termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego jeżeli utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań (co najmniej 2 zobowiązania pozostają niespłacone przez ponad 3 miesiące), a w przypadku osoby prawnej lub jednostki nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, również jeżeli jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku przez okres przekraczający 24 miesiące.

Niezłożenie wniosku w terminie wiążę się z negatywnymi sankcjami, szczególnie dla członków zarządu spółki, którzy w takim przypadku mogą odpowiadać przed wierzycielami spółki za jej zobowiązania cywilnoprawne, ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, a nawet odpowiadać karnie.

Kiedy bieg terminu na zgłoszenie upadłości ulega wstrzymaniu?

By mogło dojść do wstrzymania biegu terminu na zgłoszenie upadłości, będą musiały być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. podstawa do ogłoszenia upadłości musi powstać w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - czyli przed dniem 13 marca 2020 roku, kiedy to w Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemiologicznego,
  2. stan niewypłacalności musi powstać z powodu COVID-19.

By ułatwić skorzystanie z możliwości przerwania biegu terminu na zgłoszenie upadłości, wprowadzone ma zostać domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to jest on spowodowany COVID-19.

Podmioty, które nie spełnią powyższych przesłanek, nie będą mogły skorzystać z wstrzymania terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co oznacza wstrzymanie biegu przedawnienia?

Bieg 30 - dniowego terminu na zgłoszenie upadłości nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie przerwaniu. Od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii, osoba zobowiązana do zgłoszenia upadłości będzie miała na złożenie wniosku ponownie 30 dni - termin będzie bowiem biegł na nowo.

Dodatkowo projektowane zmiany zakładają szczególny sposób liczenia terminów prawa upadłościowego, dla których obliczaniaznaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości - jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony w ciągu 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to terminy te zostaną wydłużone o tyle dni ile upłynęło pomiędzy rzeczywistym złożeniem wniosku a dniem, w którym wniosek byłby normalnie złożony zgodnie z przepisami prawa upadłościowego w najpóźniejszym możliwym terminie.

Uznanie za pilne sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie katalogu spraw pilnych rozpoznawanych przez sądu w czasie okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID o sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego. W takich sprawach nie dochodzi do wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia terminów przedawnienia, a sądy mogą wyznaczać rozprawy i posiedzenia jawne.

Osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w przypadku niezłożenia wniosku w terminie, jeżeli w czasie biegu terminu na złożenie wniosku otwarto postępowanie restrukturyzacyjne (uwaga - nie wystarczy więc złożenie samego wniosku w terminie).

Rozwiązanie ma zachęcić do korzystania z możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku o upadłość. Ponieważ, mimo uznania spraw o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego za pilne, nie ma gwarancji, że postanowienie w tym zakresie zostanie wydane przez sąd w terminie, przy istnieniu stanu niewypłacalności warto jednocześnie przygotowywać się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Planowane zmiany mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa