Aktualności

Prawo Administracyjne: Tarcza 4.0 a zmiany w zamówieniach publicznych

Prawo Administracyjne: Tarcza 4.0 a zmiany w zamówieniach publicznych

W dniu 19 czerwca 2020 r. polski ustawodawca przyjął tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0, to jest uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Powyższa ustawa, z kilkoma wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Tarcza 4.0 wprowadza istotne zmiany odnoszące się do zamówień publicznych odnoszące się w szczególności do wadium, sposobu wypłaty wynagrodzeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przede wszystkim, obecnie zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Wyłącza się przy tym zastosowanie art. 45 ust. 1 p.z.p. Do tej pory żądanie wniesienia wadium było obligatoryjne.

Następnie, zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W tym przypadku:

  1. zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
  2. zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Co więcej, w przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 p.z.p. (zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę), zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona powyżej, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa