Aktualności

Przedsiębiorcy: Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Podstawowe warunki uzyskania wsparcia przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy: Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Podstawowe warunki uzyskania wsparcia przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanej do m.in. do mikro, małych i średnich firm.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Lista banków umożliwiających taką usługę znajduje się na stronie internetowej: https://pfr.pl/tarcza.html

Do banków tych zaliczają się niemal wszystkie największe podmioty funkcjonujące na Polskim rynku, w tym m.in. PKO S.A., Bank Pekao, BOŚ, Bank Pocztowy, Santander, Credit Agricole, Millenium Bank, ING, mBank.

Podstawowym instrumentem tarczy finansowej są subwencje finansowe, przy czym nawet do 75% finansowania ma być bezzwrotne po spełnieniu warunków określonych w programie.

Łączna wartość programu wynosi 75 mld zł, z czego 25 mld przeznaczono na wsparcie mikrofirm, zaś 50 mld zł przeznaczono dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw).

Mając na uwadze powyższe, należy wyjaśnić następujące pojęcia:

  1. Mikrofirma (mikroprzedsiębiorca) – przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (nie uwzględniając osoby przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR,
  2. MŚP (mały i średni przedsiębiorca) – przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie jest beneficjentem Programu DP (dużych przedsiębiorstw).

Generalnie, w założeniach powyższego programu przedsiębiorcą jest osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, bądź wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą są też spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.

Spełnienie kryteriów Mikrofirmy i MŚP ustalane jest w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. Roczny obrót lub suma bilansowa zasadniczo powinny dotyczyć roku 2019. Obrót i sumę bilansową należy ustalać zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014). W rozumieniu tarczy finansowej pracownikami są osoby związane z beneficjentem stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Powyższe informacje pozwalają ustalić, czy dany przedsiębiorca spełnia pierwszy warunek i należy do kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

Do kolejnych warunków należą:

  1. spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  2. prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na dzień składania wniosku, nie otwarcie likwidacji na podstawie KSH oraz nie otwieranie wobec niego postępowania upadłościowego na dzień złożenia wniosku, ani postępowania restrukturyzacyjnego,
  3. bycie przedsiębiorcą: (i) który posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w KRS lub CEIDG) oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych; przy czym wyjątek od powyższej zasady możliwy jest w sytuacji zobowiązania przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren EOG w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach tarczy finansowej,
  4. prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.; warunek ten nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność przedsiębiorcy była zawieszona,
  5. brak zaległości w płatności podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku,
  6. nie prowadzenie działalności w zakresie: (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub (iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR. Opis programu i warunki finansowania”, Wersja 1.0, 30 kwietnia 2020 r. (do pobrania na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html)Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa