Aktualności

Przewaga kontraktowa w obrocie produktami rolnymi

Nowa instytucja „przewagi kontraktowej“

Dnia 30 listopada 2016 roku Sejm przekazał do Senatu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Głównym założeniem ustawy jest możliwość wszczęcia postępowania przeciwko sprzedawcy stosującemu nieuczciwe praktyki na wniosek lub z urzędu przez Prezesa UOKiK.

Z wnioskiem nałożenie kary na nieuczciwego przedsiębiorcę mogą wystąpić:

  • dostawca, wobec którego sprzedawca zastosował nieuczciwe praktyki rynkowe,
  • podmiot, którego celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców,
  • inny podmiot, wobec którego sprzedawca zastosował nieuczciwe praktyki rynkowe.

Pojęcie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, za przewagę kontraktową uważa się sytuację w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść dostawcy.

Nadużycie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi

Zakazane jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy, wykorzystanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża lub narusza istotny interes drugiej strony.

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega przede wszystkim na:

  1. nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
  2. przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
  3. uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  4. nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Kary pieniężne

Prezes UOKiK może nałożyć na dostawcę albo nabywcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca albo nabywca, choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Jednocześnie, ustawa wprowadza zamiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych przyznając Dyrektorowi właściwego Oddziału Agencji kompetencje do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10% zapłaty na każdy podmiot, który nieprzepisowo nabywa określone produkty rolne.

Poszukują Państwo doradztwo w powyższym zakresie ? Nasi prawnicy (adwokaci) — specjaliści z zakresu prawa konkurencji doradzają w sprawach dostosowywania się do nowej regulacji o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przewodnik po regulacji dot.: przewagi kontraktowej.

Zapraszamy do zapoznania się z praktyką prawa konkurencji naszej Kancelarii.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa