Aktualności

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

 

Od dnia 16 stycznia 2017 roku, zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), podmioty planujący dokonywać przywozu do Polski paliw ciekłych zanim rozpoczną realizację zamierzonego celu muszą zostać wpisani do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto podlega wpisowi do rejestru

Wpisowi do rejestru podmiotów przywożących podlegają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu paliw ciekłych, tj. sprowadzają na terytorium Polski paliwa ciekłe z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) lub państwa trzeciego (import).

Zanim podmiot złoży wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących musi on sprawdzić czy planowana przez niego działalność nie wymaga uzyskania koncesji. Jeżeli podmiot oprócz przywozu planuje także wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję, obrót, w tym obrót z zagranicą paliw ciekłych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. poz. 2039) (dalej – Rozporządzenie) wówczas musi on uzyskać koncesję zamiast wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwolnienie z obowiązku wpisu do rejestru podmiotów przywożących przysługują także podmiotom dokonującym przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych, zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia lub statków powietrznych lub jednostek pływających.  

Paliwa ciekłe których przywóz wymaga wpisu

Wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga tylko przywóz paliw ciekłych wskazanych w Rozporządzeniu zawierającym nazwy poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i ich kody zgodnie z Nomenklaturą Celną (CN).

Szczegółowy opis rodzajów paliw znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. 

Odpowiedzialność karna za brak wpisu do rejestru

Przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru zagrożony jest karą grzywny do 2.500.000 zł.

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących należy składać na formularzu zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przesłać na adres oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (adresy dostępne są na stronie internetowej urzędu).

Wniosek o wpis do rejestru nie podlega opłacie.

Kto nie może zostać wpisany do rejestru

Do rejestru nie może być wpisany, a w przypadku dokonania wpisu podlega wykreśleniu podmiot, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą – Prawo energetyczne oraz podmiot, który zalega w podatkach (w tym cłach) stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykreślenie z rejestru

Wykreśleniu z rejestru podlegać będzie podmiot, który w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub gdy zaistniały okoliczności wyłączające możliwość wpisania podmiotu do rejestru, wskazane w powyższym akapicie. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z urzędu.

Ponadto wykreślenie z rejestru może nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wniosku podmiotu przywożącego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa