Aktualności

Rachunek bankowy dla spółki w organizacji – już od 15 grudnia 2022 roku

Rachunek bankowy dla spółki w organizacji – już od 15 grudnia 2022 roku

Z dniem 15 grudnia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy nowelizujące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks spółek handlowych. Są one częścią tzw. pakietu prawa spółek, to jest kompleksowego projektu zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Rachunki bankowe dla spółek w organizacji

Wśród zmian znalazły się nowe przepisy, których celem jest przeciwdziałanie dotychczasowej praktyce banków i innych instytucji finansowych, które wcześniej odmawiały otwarcia rachunku bankowego dla spółek kapitałowych w organizacji z uwagi na brak wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS. Utrudniało to dokonanie wpłat na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki przez jej wspólników.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że te przepisy nie nakładają na spółki w organizacji obowiązku założenia rachunku bankowego, tylko dają wspólnikom dodatkowy sposób dokonywania wpłat na pokrycie kapitału zakładowego. Nadal będzie możliwe wniesienie wkładów na pokrycie udziałów w kapitale poprzez złożenie ich w kasie spółki.

Krytyka nowych przepisów

Niezależnie od powyższego, należy krytycznie ocenić sposób sformułowania omawianych przepisów, a zwłaszcza dodanego art. 1611, który w obecnym brzmieniu nie jest skierowany do banków, tylko do spółek w organizacji. Skoro przepis ma przeciwdziałać praktyce banków, to i adresatem przepisu należałoby uczynić banki. Ponadto nowe przepisy w tym zakresie nie wydają się być skuteczne, ponieważ banki i przed nowelizacją mogły otwierać rachunki bankowe dla spółek w organizacji, tylko w większości przypadków tego nie robiły, powołując się na swoje wewnętrzne procedury i polityki. Nie jest jasne w jaki sposób nowelizacja przyczyni się do zmiany podejścia banków w tym zakresie.  

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w sprawie założenia podmiotów gospodarczych i otwarcia rachunków bankowych: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa