Aktualności

Reautoryzacja instytucji płatniczych

Dnia 20 czerwca 2018 roku, z bardzo krótkim 14-dniowym vacatio legis, w życie weszła nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Nowelizacja jest istotna z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, stanowi długo wyczekiwaną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (tzw. Dyrektywa PSD2). Po drugie, rodzi po stronie wszystkich krajowych instytucji płatniczych (dalej: KIP) obowiązek dokonania tzw. reautoryzacji, to jest udowodnienia Komisji Nadzoru Finansowego, że działalność KIP została dostosowana do przepisów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, a tym samym do wymogów Dyrektywy PSD2 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017.

Reautoryzacja

Reautoryzacja polega na przedłożeniu KNF obszernej dokumentacji, obejmującej w szczególności:

  • procedury monitorowania, postępowania i podejmowania działań następczych związanych z incydentami bezpieczeństwa oraz skargami klientów dotyczącymi bezpieczeństwa,
  • procedurę dokumentowania, monitorowania, śledzenia i ograniczania dostępu do danych szczególnie chronionych dotyczących płatności,
  • opis rozwiązań zapewniających ciągłość działania,
  • zasady i definicje mające zastosowanie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących wyników, transakcji i oszustw,
  • politykę bezpieczeństwa,
  • opis mechanizmów kontroli wewnętrznej zgodnych z obowiązkami związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Istotny problem w wykonaniu obowiązku reautoryzacji stanowi przy tym brak aktów wykonawczych do ustawy o usługach płatniczych, w szczególności zaś brak zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. 

W tej patowej sytuacji KNF w dniu 23 sierpnia wydała rekomendację, która sugeruje KIP aby w zakresie reautoryzacji posługiwały się stosownymi wytycznymi EBA / EUNB.

Termin i sankcje

Jako, że termin na dokonanie reautoryzacji upływa w dniu 20 września 2018 rokujeszcze dzisiaj zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, która świadczy usługiw zakresie reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych. Co kluczowe, w przypadku niedochowania obowiązku dostosowania działalności do przepisów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, KNF cofa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa