Aktualności

Regulacja franczyzy na agendzie rządowej

Regulacja franczyzy na agendzie rządowej

Umowy franczyzowe w Polsce

Umowa franczyzy jest tzw. umową nienazwaną, której podstawowe cechy i założenia ukształtowała praktyka gospodarcza a nie przepisy Kodeksu cywilnego; jej celem jest uregulowanie współpracy pomiędzy dawcą franczyzy (franczyzodawcą), a jej biorcą (franczyzobiorcą). Najważniejsze cechy franczyzy są następujące:

 1. franczyzodawca udziela franczyzobiorcy zezwolenia na korzystanie z jego nazwy, firmy, godła, symboli, znaków towarowych, patentów, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia działalności gospodarczej, z zobowiązaniem do udzielenia pomocy
 2. franczyzobiorca zobowiązuję się do prowadzenia własnej działalności zgodnie ze wskazówkami organizatora sieci i do zapłaty wynagrodzenia.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat franczyza stała się bardzo popularnym sposobem nawiązywania współpracy gospodarczej: według danych podawanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w Polsce funkcjonuje około 1300 sieci, w ramach których działa około 80 tysięcy franczyzobiorców.

Krytyka modelu franczyzowego w Polsce

Pomimo swojej popularności, system umów franczyzowych i brak jakichkolwiek regulacji zasad współpracy w ramach franczyzy, był krytykowany zarówno przez prawników, jak i samych uczestników rynku. Często zwraca się uwagę na nadmierną nierównowagę stron w ramach umowy franczyzy i liczne trudności w ich funkcjonowaniu w praktyce. Do najczęstszych problemów należą:

 • nadmierna słabość pozycji franczyzobiorcy w stosunku do franczyzodawcy, przejawiająca się choćby w niemożliwości negocjowania poszczególnych postanowień umowy franczyzy – są one z góry narzucane na zasadzie tzw. adhezyjności (przystąpienia),
 • brak przedstawienia franczyzobiorcy rzetelnych informacji o ryzykach i konsekwencjach zawarcia umowy,
 • narzucanie nierynkowych cen towarów lub kanałów odbioru towaru,
 • ukryte opłaty,
 • brak elastycznych możliwości wyjścia z umowy franczyzy w przypadku nierentowności,
 • brak korelacji pomiędzy wysokością opłat franczyzowych a zyskiem franczyzobiorcy.

Wszystko to powoduje, że od wielu lat wybrzmiewają postulaty uregulowania podstawowych cech i założeń umów franczyzy w przepisach prawa, choć padają tez głosy, że jakakolwiek kodyfikacja ograniczy elastyczność rynku umów franczyzowych, która jest ich główną cechą, przesądzającą o atrakcyjności.

Podstawowe założenia projektu.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, podstawowe założenia projektu są następujące:

 1. uregulowanie istotnych elementów umowy oraz jej formy (forma dokumentowa) w Kodeksie cywilnym,
 2. franczyzodawca ma mieć obowiązek przedstawienia franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową,
 3. uregulowanie przesłanek wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę,
 4. wprowadzenie ograniczeń w zakresie nakładania kar umownych, zakazu konkurencji oraz ustanawiania nadmiernych zabezpieczeń.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie rządowej, projekt ustawy przewiduje również zmiany w zakresie stawy – Prawo własności przemysłowej, ale na razie nie ma na ten temat innych danych.

O postępach w pracach nad tą ważną regulacją będziemy Państwa informować regularnie. Planowana data przyjęcia to III kwartał 2023 roku.

Nasi specjaliści z zakresu prawa własności przemysłowej od lat uczestniczą w konstruowaniu i negocjacjach umów franczyzowych dla szeregu branż.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa