Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, od dnia 13 października 2019 roku wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych, będą zobowiązane do zgłaszania danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych tych spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej – Rejestr), systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Finansów.

Zakres danych podlegających zgłoszeniu

Oprócz podstawowych danych dotyczących spółki (nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numery KRS i NIP) zgłoszeniu do Rejestru podlegają także następujące informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datą urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Terminy zgłoszenia

Powyższe informacje są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. W przypadku gdy powyższe dane spółki lub beneficjenta rzeczywistego uległy zmianie, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od zmiany tych danych. 

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku także będą musieli zgłosić analogiczne dane do Rejestru w ciągu 6 miesięcy od tej daty. 

Tryb zgłoszenia

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki (w przypadku spółek jawnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych – wspólnik, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – członek zarządu) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Rejestr jest jawny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 roku warunkiem udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego numeru PESEL beneficjenta rzeczywistego albo imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL albo numeru NIP spółki.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.com

 Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa