Aktualności

Nowe przepisy dotyczące działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: Ustawa o kredycie hipotecznym). Ma ona charakter prokonsumencki i jej celem jest, przede wszystkim, zapewnienie większej przejrzystości procesowi udzielenia kredytu. 

Zakres podmiotowy

Także Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim, a mianowicie przewiduje nowe wymogi wobec pośredników kredytowych oraz instytucji pożyczkowych, tj. kredytodawców, innych niż banki, SKOKi oraz podmioty których działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez nich towarów i usług. Od momentu wejścia w życie ustawy warunkiem koniecznym prowadzenia działalności w zakresie udzielenia pożyczek oraz w zakresie pośrednictwa kredytowego jest uzyskanie wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych albo, odpowiednio, rejestru pośredników kredytowych, które prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Wniosek o wpis

Wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych musi zawierać:

  • firmę podmiotu, który może działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • siedzibę  spółki i adres, dane osobiste członków zarządu (imiona, nazwiska, numery PESEL), numer spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, numer NIP.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członków organów spółki oraz prokurentów oraz dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie formy prawnej podmiotu oraz wysokości kapitału zakładowego (nie mniej niż 200 000 złotych). Opłata za wpis do rejestru wynosi 600 złotych.

Podobne reguły obowiązują w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredników kredytowych z tym, że pośrednikiem kredytowym może być także przedsiębiorca indywidualny, oraz nie ma wymogów co do wysokości kapitału zakładowego spółki-pośrednika.

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych albo rejestrze pośredników kredytowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Odpowiedzialność

Należy również wskazać, że prowadzenie działalności przez instytucję pożyczkową, a mianowicie udzielanie kredytów konsumenckich bez uzyskania powyższego wpisu do rejestru jest przestępstwem zagrożonym grzywną w wysokości do 500 tys. złotych. W przypadku prowadzenia działalności przez pośrednika kredytowego bez wpisu do rejestru wysokość kary jest mniejsza – 100 tys. złotych.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.com.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa