Aktualności

Podatki: Rejestr podatników VAT w objaśnieniach Ministra Finansów

Podatki: Rejestr podatników VAT w objaśnieniach Ministra Finansów

Mając na względzie fakt, że od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie wszystkie przepisy, w tym sankcyjne, dotyczące dokonywania przelewów na konta bankowe, które nie widnieją w rejestrze, o którym mowa w art.96b ustawy o VAT, Minister Finansów wydał objaśnienia co do tego zagadnienia. Nie zawierają one niespodziewanych odpowiedzi, czy nowych rozwiązań problemów, ale pomagają uporządkować wiedzę, co do nowych obowiązków. Poniżej, w podpunktach wyjaśnienia kilku zagadnień, na które dotychczas nie zwracano uwagi, a mogą być ważne w codziennej praktyce gospodarczej od nowego roku. Otóż w rejestrze:

 1.  znajdują się tylko rachunki bankowe, o których mowa w art.49 ust.1 pkt 1 prawa bankowego lub rachunki prowadzone w SKOK.
 2. Mogą być zamieszczane również rachunki w walutach obcych.
 3. Nie są zamieszczane „konta osobiste” (ROR) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Nie figurują rachunki wirtualne. Jednakże wpłata na taki rachunek będzie uważana za spełniającą wymogi ustawowe, jeśli są one przypisane do rachunku rozliczeniowego wpisanego do rejestru
 5. nie ma podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru
 6. znajdą się rachunki podmiotów zagranicznych zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Polsce. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów zagranicznych posługujących się zagranicznym numerem rejestracyjnym

Ponadto:

 1. obowiązki i sankcje wynikające związane z rejestrem z art.96b ustawy o VAT nie dotyczącą WNT i importu
 2. płatność z wykorzystaniem PayPal, PayU, DotPay itp. nie jest płatnością dokonaną przelewem na rachunek. Zatem zapłata w ten sposób na rachunek spoza Wykazu nie będzie skutkowała poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w podatkach PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Oznacza to, że podatnik nie musi weryfikować, na jaki rachunek będą przekazywane jego środki i czy rachunek ten jest w Wykazie, jeżeli płatność będzie przez niego dokonywana za pomocą tych innych niż przelew instrumentów płatniczych
 3. jeśli chodzi o potrącenie wierzytelności, to uwzględnia się całą wartość wierzytelności, a nie powstałe potrącenie
 4. w przypadku zaliczek, liczy się wartość całej transakcji, a nie pojedynczej transakcji
 5. przy dokonywaniu wpłat na rachunki depozytowe lub powiernicze istotne znaczenie ma

moment zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a mianowicie kosztem uzyskania przychodu może być koszt faktycznie poniesiony, w przypadku zaś rachunków powierniczych i depozytowych środki pieniężne zostają jedynie zabezpieczone do czasu realizacji umowy. Gdyby jednak wpłata na rachunek powierniczy i depozytowy została potwierdzona fakturą przez podatnika VAT czynnego, nabywca celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych powinien złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek niezamieszczony w rejestrze.

 1. W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza rejestru podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza rejestru, o którym podatnik już raz poinformował organy składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 2. Obowiązek sprawdzania kont nie istnieje dla wpłat na rachunek komornika lub innego organu egzekucyjnego w ramach egzekucji z tej wierzytelności
 3. w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków/SKOK, które są niezamieszczone w rejestrze, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT
 4. Będzie możliwe sprawdzenie wstecz jaki podatnik miał numer rachunku w okresie kiedy był
 5.  zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Rejestr będzie umożliwiał pobranie informacji o dacie i godzinie, w której podatnik dokonał sprawdzenia, czy rachunek figuruje w rejestrze.


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa