Aktualności

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – nowe, ujednolicone przepisy.

Dotychczasowa regulacja

 Dnia 12 kwietnia 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowa ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe przepisy są szczególnie relewantne z uwagi na fakt, iż dotychczas rejestracja statków była procesem skomplikowanym, nieprzejrzystym oraz „rozbitym” biorąc pod uwagę mnogość podmiotów rejestrujących oraz aktów prawnych znajdujących zastosowanie w przedmiocie rejestracji. Na chwilę obecną rejestry prowadzone są przede wszystkim przez: Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, starostów, a także izby morskie i urzędy morskie. W aspekcie powyższego nie wolno również zapomnieć o istotnej roli Polskiego Rejestru Statków (PRS), który jest odpowiedzialny za działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego, a także klasyfikację statków i innych obiektóworaz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego. Podmioty prowadzące rejestr musiały przede wszystkim opierać się na klasyfikacji jednostek pływających jaką stosował PRS.

Nowa regulacje

Zgodnie z nową ustawą obowiązkowi rejestracji podlegać będą jednostki pływające, które nie posiadają innej niż polska przynależności:

  • jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW,
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, iż niektóre jednostki nie będą podlegały obowiązkowi rejestracji (np. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą mięśni lub deska surfingowa) i będzie ona podlegać rejestracji tylko na wniosek właściciela.

Ustawa reguluje proces rejestracji, wymogi wniosku rejestrowego, procedurę jego rozpatrywania i zatwierdzania, wydania dokumentów rejestrowych a także kwestie odpowiedzialności za nie dopełnienie obowiązków w ustawie wskazanych.

Szczególnie istotnym elementem jest jawność rejestru.  Osoby zainteresowane nie musza wykazywać interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych z rejestru. Wystarczy wniosek o wydanie poświadczonych odpisów i wyciągów. Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania elektronicznego dostępu  do danych z rejestru. Biorąc pod uwagę formę regulacji rejestru, jego dostępność i charakter można porównać do systemu Krajowego Rejestru Sądowego.

Wejście w życie

Zgodnie z art. 32 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 26 i art. 30, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tak długie vacatio legis zostało wprowadzone z uwagi na konieczność utworzenia nowego jednolitego rejestru, pełnego systemu informatycznego obsługującego rejestr oraz wewnętrznych procedur organów rejestrowych. Warto również dodać, iż po upływie 90 miesięcy, rejestry jachtów i sprzętu pływającego prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu do tych rejestrów podlegają archiwizacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Powyższe oznacza, iż jeden rejestr zastąpi kilka dotychczas prowadzonych rejestrów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa