Aktualności

Rejestracja spółki akcyjnej w Bułgarii

Zgodnie z prawem bułgarskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna mogą być utworzone przez jedną lub więcej krajowych i zagranicznych osób fizycznych lub prawnych. Oba typy spółek uznane są za utworzone w chwili ich rejestracji w Bułgarskim Rejestrze Handlowym. Podstawowe cechy obu typów działalności przedstawione są poniżej.

Bułgarska spółka akcyjna

Spółka akcyjna (w skrócie „AD”) to rodzaj działalności, który jest zazwyczaj wybierany przez większych przedsiębiorców. Jest ona bardziej wszechstronna w aspekcie zarządzania i finansowania, jednak równocześnie podlega surowszym obwarowaniom i wymaga większego kapitału zakładowego dla jej utworzenia, a także generuje większe koszty utrzymania.

Akcjonariusze bułgarskiej akcyjnej

Akcjonariuszem w AD może być każdy, niezależnie od swojej narodowości i od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną. Spółka akcyjna może posiadać nielimitowaną ilość akcjonariuszy, jednak nie mniej niż jednego. Spółka akcyjna jest odpowiednia dla tylu akcjonariuszy ile to konieczne.

Wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej stanowią jej wlane zgromadzenie. Ani akcjonariusze, ani Walne Zgromadzenie nie są zaangażowani w bieżącą działalność spółki, jednak Walne Zgromadzenie postanawia o ważnych sprawach, takich jak powołanie rady nadzorczej, podniesienie kapitału, wypłata dywidend i inne.

Akcjonariusze nie mogą reprezentować spółki.

Kapitał zakładowy bułgarskiej akcyjnej

Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to 50,000 BGN (25,000€).

Co najmniej 25% kapitału zakładowego musi zostać wpłacona na rachunek depozytowy (dopóki spółka nie zostanie zarejestrowana) dla celów założenia spółki. Pozostałe 75% kapitału zakładowego musi zostać wpłacone w ciągu 2 lat od założenia spółki.

Akcje bułgarskiej spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej jest rozprowadzany na udziały, których wartość nie może być niższa niż 2 BGN (1€).

Wydane akcje mogą być w prosty sposób zbywane i nabywane (nie ma przymusu notarialnego). Jakiekolwiek zbycie udziałów rejestrowane jest w księdze akcyjnej spółki. Nie jest wymagane dokonanie zmiany w Rejestrze Handlowym. Ograniczenia dotyczące obrotu akcjami mogą zostać ustanowione w statucie spółki (domyślnie ograniczenia te nie występują).

Akcje mogą dzielić się na różne rodzaje – zwykłe lub preferencyjne (np. z gwarantowaną wypłatą dywidendy etc.)

Zarządzanie bułgarską spółką akcyjną

Spółka akcyjna musi wybrać pomiędzy jednopoziomowym (rada nadzorcza) a dwupoziomowym (zarząd i rada nadzorcza) systemem zarządzania. Każdy z tych typów wymaga co najmniej 3 członków. Członkami rad mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Nie ma żadnych wymogów co do narodowości w tym zakresie. W dwupoziomowym systemie zarządzania spółką ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem zarządu i rady nadzorczej.

Zarząd po akceptacji przez Radę Nadzorczą może upoważnić jedną lub więcej osób spośród swoich członków do reprezentowania spółki wspólnie lub pojedynczo przez stronami trzecimi.

Akcjonariusz chcący także uczestniczyć w prowadzeniu działalności spółki może być powołany na członka zarządu (w przeciwieństwie do bycia zwykłym udziałowcem).

Inne cechy spółki akcyjnej w Bułgarii

Akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Ich ryzyko ograniczone jest do wpłat związanych z kapitałem zakładowym spółki.

Spółka Akcyjna jest jedynym typem spółki uprawnionym do emisji akcji.

Spółki akcyjne są zobowiązane do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych.

Czas rejestracji spółki w Bułgarii

Od 7 do 10 dni od zebrania i wypełnienia wszelkich potrzebnych dokumentów.

Wymagane dokumenty do rejestracji spółki w Bułgarii

Wymagane dokumenty są przez nas przygotowywane na podstawie informacji o akcjonariuszach i zarządzie, uzyskanych od klienta.

Założenie spółki akcyjnej wymaga poświadczenia notarialnego podpisu każdego z członków zarządu. Poświadczenie to może zostać wykonane przez każdym bułgarskim notariuszem a także w każdej bułgarskiej placówce dyplomatycznej.

W przypadku gdy akcjonariuszem ma zostać zagraniczna osoba prawna, wymagany będzie także certyfikat lub inny podobny dokument potwierdzający istnienie i rejestrację tej osoby prawnej i osoby lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. W zależności od kraju rejestracji osoby prawnej uzyskanie Apostille może być konieczne do uzyskania certyfikatu rejestracji.