Aktualności

Rejestracja spółki z o.o. w Bułgarii

03.12.2015

Zgodnie z prawem bułgarskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna mogą być utworzone przez jedną lub więcej krajowych i zagranicznych osób fizycznych lub prawnych. Oba typy spółek uznane są za utworzone w chwili ich rejestracji w Bułgarskim Rejestrze Handlowym. Podstawowe cechy obu typów działalności przedstawione są poniżej.

Bułgarska spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie „OOD”) jest typową formą działalności stosowaną przez małych i średnich przedsiębiorców. Jest ona łatwiejsza i tańsza w utrzymaniu a także luźno uregulowana i zakłada większe zaangażowanie udziałowców w działalność spółki.

Udziałowcy bułgarskiej spółki z o.o.

Udziałowcem w OOD może być każdy, niezależnie od swojej narodowości i od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną. OOD musi mieć co najmniej jednego udziałowca, górny limit nie jest określony, jednak zaleca się stosowanie tego typu działalności dla kilku udziałowców ze względów praktycznych.

Wszyscy udziałowcy  OOD stanowią jej walne zgromadzenie. Ani udziałowcy, ani Walne Zgromadzenie nie są zaangażowani w bieżącą działalność spółki, jednakże Walne Zgromadzenie postanawia o ważnych sprawach, takich jak powołanie na stanowiska pionu zarządzającego, nabycie i zbycie nieruchomości, podniesienie kapitału, wypłaty dywidendy, czy zmiany w statucie spółki.

Udziałowcy nie mogą reprezentować spółki.

Kapitał zakładowy bułgarskiej spółki z o.o.

Minimalny wkład w OOD to 2 Nowe Lewy Bułgarskie (1€).

Kapitał zakładowy powinien być wpłacony na rachunek depozytowy otwarty w lokalnym banku. Wpłacona kwota kapitału pozostaje na rachunku do chwili rejestracji spółki.

Udziały bułgarskiej spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozprowadzany na udziały, których wartość nie może być niższa niż 2 BGN (1€).

Przeniesienie udziałów jest przedmiotem szczególnych regulacji statutowych. Mogą być one przeniesione jedynie na postawie umowy poświadczonej notarialnie z podpisami cedenta i cesjonariusza, a także wymagają rejestracji w Rejestrze Handlowym. Ponadto, każde przeniesienie własności udziałów musi być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie spółki (np. poprzez większość głosów udziałowców).

Zarządzanie bułgarską spółką z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarządzana przez jednego lub więcej Prezesów, którzy decydują a zwykłych sprawach spółki i reprezentują ją (wspólnie lub osobno) przed stronami trzecimi. Prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być tylko osoba fizyczna. Prawo w tym zakresie nie nakłada żadnych restrykcji co do  narodowości.

Prawo do reprezentowania spółki przez jej organy pochodzi z tytułu mianowania na dane stanowisko Prezesa/organu wykonawczego.

Udziałowiec chcący także uczestniczyć w działalności spółki może być mianowany na Dyrektora (w przeciwieństwie do bycia zwykłym udziałowcem).

Inne cechy spółki z o.o. w Bułgarii

Udziałowcy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wpłat dokonanych na pokrycie kapitału zakładowego spółki.

Udziałowcy mogą finansować działalność spółki udzielając jej nieoprocentowanych pożyczek. Pożyczki takie są spłacane i nie są częścią ani nie są rejestrowane w kapitale zakładowym spółki.

Czas rejestracji spółki w Bułgarii

Od 7 do 10 dni od zebrania i wypełnienia wszelkich potrzebnych dokumentów.

Wymagane dokumenty do rejestracji spółki w Bułgarii

Wszelkie wymagane dokumenty są przez nas przygotowywane na podstawie informacji o udziałowcach i Walnym Zgromadzeniu, uzyskanych od naszego klienta.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poświadczenia notarialnego podpisu każdego z dyrektorów. Poświadczenie to może zostać wykonane przez każdym bułgarskim notariuszem a także w każdej bułgarskiej placówce dyplomatycznej.

W przypadku gdy udziałowcem ma zostać zagraniczna osoba prawna, wymagany będzie także certyfikat lub inny podobny dokument potwierdzający istnienie i rejestrację tej osoby prawnej i osoby lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. W zależności od kraju rejestracji osoby prawnej uzyskanie Apostille może być konieczne do uzyskania certyfikatu rejestracji.